Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Останні публікації кафедри історії

2009

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (соціально-політичні аспекти) : Хрестоматія / Автор-упорядник – доктор історичних наук, професор С. О. Костилєва. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – 338 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22-23 квітня 2009 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. – 349 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 29. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. – 278 с.

2010

Історія української культури: термінологічний словник [Текст] / Уклад. С.О. Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 60 с.

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 07.00.01 – Історія України / Уклад.: С.О. Костилєва, О.В. Ліхолат. – К.: НТУУ «КПІ», 2011.- 24 с.

Історія української культури [Текст] : курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. ред. Д-ра іст. Наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 18 грудня 2009 р.). / Відповід. ред. – докт. істор. наук, проф.. С.О. Костилєва. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 89 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 21-22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 30. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 252 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 31. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 256 с.

2011

Костилєва С.О. Історія КПІ крізь призму інститутської преси. Рік 1929. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК “Політехніка”, 2011. – 106 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали ІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 25 червня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 48 с.

Історія української культури. Навчальна програма дисципліни. Списки рекомендованої літератури [Текст] / С.О. Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 152 с.

Історія української культури. Хронологія головних подій [Текст] / С.О. Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 64 с.

Розвиток освітньої і наукової галузей України у ХХ – на початку ХХІ ст.: навч. посіб. з дисциплін «Історія України» та «Історія укр. культури» [Текст] / А.О. Лихолат, О.В. Лихолат. – К.: НТУУ «КПІ», 148

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали ІІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 24 червня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – 111 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 32. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – 268 с.

Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної України наприкінці XVIII – на початку XX століття [Текст] : монографія / Ю. В. Хитровська ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 471 с.

2012

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали IV міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 23 грудня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 78 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково-практичні конференції (Київ, 12-13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково-практичні конференції (Київ, 12-13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – Вип. 33. – 256 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 34. – К.: НТУУ «КПІ», 2012– 278 с.

2013

Історія української культури [Текст] : навч.-метод. комплекс. Видатні діячі укр. культури. Біогр. словник (від А до Я) / Упоряд. С.О. Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Вип. І. – 204 с.

Історія України [Текст]: навч. Посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 1 / С.Ю. Боєва, Л.Р. Ігнатова, С.О. Костилєва та ін.; за ред. С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 290 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали V міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 14 грудня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 120 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 35. – К.: НТУУ «КПІ», 2013– 264 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 36. – К.: НТУУ «КПІ», 2013– 236 с.

2014

Історія України [Текст]: навч. Посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 2 / С.Ю. Боєва, Л.Р. Ігнатова, С.О. Костилєва та ін.; за ред. С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 286 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХVІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 23-24 травня 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 288 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХVІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 10-11 квітня 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 204 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали VІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 28 листопада 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 108 с

Історія науки і техніки: метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» денної форми навч. / Уклад. : С.О. Костилєва, П.А. Дігтяр, А.А. Кізлова та ін.; за заг. Ред.. С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 88 с.

Історія української культури: метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. Усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» денної форми навч. / Уклад. С.О. Костилєва, С.Ю. Боєва, А.І. Махінько. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 108 с.

Історія України (соціально-політичні аспекти): метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» денної форми навч. / Уклад. Ю.В. Хитровська, О.С. Білявська, Л.Р. Ігнатова та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 108 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 37. – К.: НТУУ «КПІ», 2014– 208 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 38. – К.: НТУУ «КПІ», 2014– 192 с.

2015

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали VІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 5 грудня 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 100 с.

Україна: історія, культура, пам’ять: реферати, виголошені на ХVIII студентській науково-практичній конференції (Київ, 29–30 квітня 2015 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 240 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 39. – К.: НТУУ «КПІ», 2015 – 208 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 40. – К.: НТУУ «КПІ», 2015 – 204 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 41. – К.: НТУУ «КПІ», 2015 – 198 с.

2016

Україна: історія, культура, пам’ять: реферати, виголошені на ХIX студентській науково-практичній конференції (Київ, 13–14 квітня 2016 р.). –К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2016. – 188 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали VIIІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 18 грудня 2015 р.). – К. : НТУУ «КПІ». – 2016. – 108 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 42. – К.: НТУУ «КПІ», 2016 – 204 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 43. – К.: НТУУ «КПІ», 2016 – 144 с.

2017

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали IX міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 16 грудня 2016 р.). – К. : НТУУ«КПІ», 2017. – 92 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 44. – К.: НТУУ «КПІ», 2017 – 208 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 45. – К.: НТУУ «КПІ», 2017 – 182 с.

2018

Україна: історія, культура, пам’ять: реферати, виголошені на ХX студентській науково-практичній конференції (Київ, 12–13 квітня 2017 р.). –К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 80 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 46. – К.: НТУУ «КПІ», 2018 – 246 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 47. – К.: НТУУ «КПІ», 2018 – 188 с.

2019

Україна: історія, культура, пам’ять. Реферати, виголошені на ХXІ студентській науково-практичній конференції (Київ, 6–7 грудня 2017 р.). – К.: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», 2019. – 76 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 48. – К.: НТУУ «КПІ», 2019 – 268 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 49. – К.: НТУУ «КПІ», 2019 – 274 с.

2020

Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів): Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. — К. : Арт Економі, 2020. — 96 с.

Україна: історія, культура, пам’ять: реферати, виголошені на ХXІІ студентській науково-практичній конференції, м. Київ, 6–10 грудня 2018 р. – Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Видавництво «Політехніка», 2020. – 90 с.