Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Інформація про магістратуру

Рівень вищої освіти – магістр

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 032 Історія та археологія + 033 Філософія

Вид освітньої програми – освітньо-наукова

Термін навчання на освітній програмі – 2 роки

Форма здобуття освіти на освітній програмі – очна

Міждисциплінарта освітньо-наукова програма “Європейські студії” – не акредитована (акредитація запланована на 2025/2026 навчальний рік)

Освітня програма зосереджує свій основний фокус на детальному розумінні європейської ідентичності через призму історії та філософії, акцентуючи на унікальному місці України в цьому контексті. Такий підхід дозволяє студентам не лише глибоко зануритись у динаміку європейських культурних та історичних процесів, але й зрозуміти, як Україна впливала та перебувала під впливом європейських ідей та рухів. Програма наголошує на важливості здатності студентів розробляти проекти, що сприяють культурному діалогу, інтеграції та співпраці на європейському рівні. Випускники навчаються не тільки теоретичним аспектам, але й практичним навичкам, необхідним для ефективної роботи в органах державної влади, неурядових організаціях та міжнародних інституціях. Це відкриває перед ними широкі перспективи для кар’єрного зростання на національному та міжнародному рівнях, де вони можуть застосувати свої знання та навички для вирішення складних завдань. Завдяки цій програмі, студенти виходять на ринок праці як висококваліфіковані спеціалісти, готові до викликів глобалізованого світу та сприяння глибшому взаєморозумінню між культурами.