Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Білявська Ольга Степанівна

Білявська Ольга Степанівна

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Білявська О. С. Українська культура доби “першої світової війни, революції та громадянської війни 1917 – початку 1920-х рр. // Історія української культури [Текст]: курс лекцій / О. В. Лихолат, П.А. Дігтяр, С. Ю. Боєва та С. О. Костилева. — К. : НТУУ “КПУ”. — 2010. — С. 186—210.

Білявська О. С. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу. // Історія україни. Соціально-політичні аспекти. Навчальний посібник для вищих закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації./ За ред.. Б. П. Ковальського. — К.: НТУУ “КПІ”. — 2003. — С. 52—70.

Білявська О. С. Історія України (соціально-політичні аспекти): методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів усіх факультетів денної форми навчання/ Уклад. : О. С. Білявська, О. В. Лабур. — К.: ІВЦ ” Видавництво ” Політехніка, — 2004. — 36С.

Білявська О. С. Історія України (соціально-політичні аспекти) : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів усіх факультетів денної форми навчання/ Уклад: О. С. Білявська, О. В. Лабур. — К.: НТУУ “КПІ”, 2006. — 52С.

Білявська О. С. Історія України (соціально-політичний аспект): : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів усіх напрямків підготовки бакалаврів денної форми навчання/ Уклад.: О. С. Білявська, О. В. Лабур. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 40С.

Белявская О. С. Возрастание роли контрольных функций советов народных депутатов в условиях обновления Советского общества / О. С. Белявская // Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип. 2. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1990. — С. 1—5.

Білявська О. С. Духовне відродження народу – головна мета  української національно-визвольної думки ХІХ ст. / О. С. Білявська // Сторінки політичної історії. Збірник статей і доповідей на наукових конференціях. Вип. 4. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1992. — С. 12—15.

Білявська О. С.  Етнополітика в Україні : соціальний аспект / С. О. Білявська // Вісник. — К., 2007. — №2/2 (20). — С. 92—95.

Білявська О. С.  Політика коренізації : соціальний аспект захисту прав національних меншин УСРР у 20-х рр. ХХ ст. / О. С. Білявська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 3—10.

Білявська О. С. Проблема формування давньоруської народності в історичній літературі / О. С. Білявська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 27. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — С. 3—8.

Білявська О. С. Українська діаспора : перспективи співробітництва / О. С. Білявська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 29. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 253—262.

Білявська О. С. Проблема національного самовизначення українців в умовах європейської та світової інтеграції / О. С. Білявська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 30. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. — С. 192—202.

Білявська О. С. Регіональний аспект етнополітики сучасної України: етнокультурні процеси у Закарпатті / О. С. Білявська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 32. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. — С. 202—214.

Білявська О. С. Діяльність закладів середньої освіти Києва на тлі соціально-політичних і культурних процесів другої половини ХІХ ст. / О. С. Білявська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 33. — К. : НТУУ  «КПІ», 2012— С.53—61.

Білявська О. С. Участь університетської молоді наддніпрянської України в національно-визвольному русі другої половини ХІХ ст. / О. С. Білявська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 37. — К. : НТУУ  «КПІ», 2014— С.31—43.

Білявська О. С. Міське самоврядування Києва в системі органів центрального адміністративного управління Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. / О. С. Білявська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 39. — К. : НТУУ  «КПІ», 2015— С.42—53.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Білявська О. С. Історія культури українського народу – духовне джерело відродження держави / О. С. Білявська // Історія українського народу. Тези доповідей на ІІ республіканській науково-практичній студентській конференції (Київ, 19 – 22 квітня 1994 року). — К. : Ротапринт підприємства «Укрдортехнология», 1994. — С. 12—14.

Білявська О. С.  Українська культура в контексті світової цивілізації / О. С. Білявська // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 8. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1996. — С. 60—61.

Білявська О. С. Проблеми сучасної етнополітики : нове бачення / О. С. Білявська // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22 – 23 квітня 2009 р.). — К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 2009. —  С. 92—95.

Білявська О. С. Індивідуальний підхід до обрання студентами теми дослідження наукової роботи./ Доповіді за матеріалами методичного семінару “Засоби активізації науково-дослідної роботи студентів ті підготовки ними рефератів. — К.: НТУУ “КПІ”, 2010. — С.6—13.

Білявська О. С. Етнонаціональне відродження у незалежній Україні: перспективи розвитку.// Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2007р., м. Київ)/ Уклад.: Б.В. Новіков, І.І. Федорова — К.: ІВЦ “Політехніка”, 2007. — С.192—193.

Білявська О. С. Основні напрямки і зміст вдосконалення підготовки соціальних працівників.// Соціальна робота і сучасність: Теорія і практика: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2008р., м. Київ)/ Віднов. ред.: Б. В. Новіков, І. І. Федорова, Л. М. Димитрова. — К.: ІВЦ “Видавництво Політехніка”, 2008. — С.162—163.

Білявська О. С. формування культури міжетнічного спілкування студентів — завдання вищої школи.// Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі: Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2009., м. Київ)/ Уклад. Б. В. Новіков. — К.: ІВЦ “Видавництво політехніка”, 2009, — С.397—399

Білявська О. С. Регіональний аспект державної етнополітики сучасної України.// Творчість як основний ресурс відродження України: матеріалими XI Міжнородної науково-практичної конференції (12-13 травня 2011р., м. Київ)/ Уклад. Б. В. Новіков. — К.: НТУУ “КПУ”, 2011. — С.39—40.