Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Інформація про аспірантуру

Рівень вищої освіти – доктор філософії

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність – 032 Історія та археологія

Вид освітньої програми – освітньо-наукова

Термін навчання на освітній програмі – 4 роки

Форма здобуття освіти на освітній програмі – очна

Освітньо-наукова програма “Історія” – акредитована

Підготовка докторів філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія» в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» була відкрита у 2016 р. Освітня програма було розроблено з урахуванням нових потреб у гуманітарній галузі загалом та тенденцій у розвитку історичної науки зокрема. Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців (докторів філософії) за спеціальністю «Історія та археологія», здатних самостійно вирішувати складні наукові та науково-практичні завдання у сфері гуманітарних наук, здійснювати інноваційну, педагогічно-організаційну та практичну діяльність на основі набутих теоретичних знань, опанування методами історичних досліджень та іншими професійними компетентностями.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри та університету
Мультимедійна презентація кафедри історії