Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Науково-дослідна робота (НДР)

2016–2021 роки

  • НДДКР за держбюджетною тематикою «Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України» (№ договору – 2043). (ФСП, керівник доц. Чолій С. В.)

Виконавці по кафедрі історії: к.і.н. С.В. Чолій та к.і.н. Ю.М. Перга.

Запропоновано впровадження комплексних стратегій розвитку людського капіталу України в тривалій часовій перспективі як основного формувального фактору мобілізаційного потенціалу з огляду на міжнародну ситуацію. Встановлено, що основною загрозою зниження мобілізаційного потенціалу України є загальносвітові тенденції лібералізації стосунків держави та підданих / громадян. Проведено численні емпіричні пошукові й соціологічні дослідження – кількісне дослідження серед студентської молоді, фокус-групові та експертні опитування, які надали нові дані для прогнозування розвитку основних трендів, котрі обмежуватимуть можливості країни для мобілізації. На їх основі запропоновано єдиний нормативний документ, який поєднує стратегію реалізації політики формування справжнього патріотизму й концепції актуалізації мобілізаційного потенціалу – Концептуальні засади реформування державної політики у сфері зміцнення мобілізаційного потенціалу. Науково обґрунтовано тезу про те, що основним механізмом підвищення мобілізаційного потенціалу є підвищення ефективності роботи державного механізму. На основі впровадження теоретичних розробок спрогнозовано забезпечення стабільного рівня мобілізаційного потенціалу України на сучасному етапі, незважаючи на негативні світові тенденції.

Дослідження проводилося спільно з партнерськими інститутами, які засвідчили впровадження його результатів у навчальному процесі та наукових розробках Єнського університету Фрідріха Шиллера (ФРН), Університету Васеда (Японія), Громадської організації YMCA. Надано безпосередні рекомендації Підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту (Концептуальні засади), який прийняв їх для розгляду та імплементації. Видано 31 публікацію, в тому числі 1 монографію, 10 статей, що входять до наукометричних баз даних, 3 статті у фахових виданнях, зроблено доповіді на 26 конференціях. Результати роботи використано в навчальному процесі у магістерському курсі «Врегулювання конфліктів та медіація», 12 студентів захистили магістерські роботи з тематики проекту. Отримано право інтелектуальної власності на розроблену авторську методику соціологічного дослідження перспектив розвитку мобілізаційного потенціалу.

 

  • НДР 0115U006563 «Історико-культурна спадщина України: джерела, методологія, дослідження» (Факультет соціології і права, кафедра історії – керівник: проф. Костилєва С. О.). Дата закінчення: листопад 2020 рік. Виконавці: всі викладачі кафедри та аспіранти.

Проведено історіографічний аналіз, вивчено історичні джерела та визначено методологічні складові маловідомих аспектів історико-культурної спадщини України у ХІХ–ХХ ст. Показано особливості історичного розвитку релігійного життя в ХІХ ст., виділено історичні чинники та історіографічні інтерпретації подій Другої світової війни, військової організації Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни, дискурс української діаспори 1950-х років щодо цілей і завдань національно-патріотичного виховання молоді, гендерні та науково-освітні особливості суспільного розвитку першої половини ХХ ст. Розкрито окремі культурно-історичні аспекти й повсякденні практики регіонального розвитку України у ХХ ст., специфіку роздержавлення друкованих засобів масової інформації новітньої України та реформування медійної сфери в цілому. Виявлено окремі історичні закономірності національного розвитку України на макро- і мікро рівнях, показано вплив історичних подій на розгортання новітніх процесів української державності, сучасної соціальної та політичної ситуації в українському суспільстві.

За результатами представлено понад 70 доповідей на зарубіжних та українських конференціях, видано 7 монографій, зокрема колективні монографії мовами ОЕСР, понад 100 публікацій у фахових виданнях України. Доктори історичних наук: проф. Костилєва С.О., проф. Хитровська Ю.В., Кізлова А.А. та к.і.н., доц. Чолій С.В. публікувались у виданнях, індексованих у наукометричних базах Scopus або Web of Sciene: «University of Bucharest Review: Literary & Cultural Studies Series», «Revisita Universitaria de Historia Militar», «Ideology and Politics» та «Український історичний журнал». За результатами виконання НДР опубліковано понад 50 статей викладачів кафедри в журналі «Сторінки історії» (Web of Science), який видає кафедра історії. Захищено 2 кандидатські та 1 докторську дисертації. Видано 3 навчальні видання, в тому числі з грифом Вченої ради університету. Проведено Міжуніверситетські науково-практичні семінари «Актуальні проблеми викладання історичних дисциплін у вищій школі» та започатковано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів).

До виконання робіт долучалися аспірантки Жовта І. І., Акименко К. В., Тарасюк М. Ю. на безоплатній основі. Надруковано 8 тез у збірниках матеріалів українських та закордонних конференцій, 3 статі в фахових виданнях, 1 статтю у виданні, індексованому в наукометричній базі Web of Science, 1 статтю в закордонному фаховому виданні. Здобувачі взяли участь у І всеукраїнській науково-практичній конференції «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів)» – 2 доповіді.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін «Історія України», «Історія української культури», «Історія науки і техніки», «Україна в контексті історичного розвитку Європи», «Історія Київського політехнічного інституту». В тому числі проаналізовано щорічну XXІІІ Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Україна: історія, культура, пам’ять» як ефективний інноваційній майданчик навчального процесу.

За звітний період доцент кафедри історії, к.і.н. Чолій С.В. отримав почесне звання «молодий викладач-дослідник» університету КПІ імені Ігоря Сікорського (10.02.2020 та 15.02.2021). К. і. н. Перга Ю. М. отримав 01.12.2017 р. відзнаку ХІ конкурсу ім. Єжи Гедройця (Польща) за кандидатську дисертацію.

 

  • НДР 0121U111096 «Україна від середньовіччя до новітнього часу: історія, політика, ідентичність». (Факультет соціології і права, кафедра історії – керівник: проф. Костилєва С.О.). Дата реєстрації: 22.05.2021. Виконавці: всі викладачі кафедри та аспіранти.

За звітний період розроблено нові малодосліджені теми з історичного розвитку України від середньовіччя до новітнього часу. Розкрито складові Міфу і Антиміфу про Другу світову війну в зарубіжній історіографії, проаналізовано війну як модель руху населення в сучасному світі на прикладі Галичини в роки Першої світової війни, розвиток кустарних промислів серед єврейського населення Київщини в 1920–1930-х роках, показано закордонний досвід утилізації сміття в Українській РСР у 1920-х –1930-х роках, визначено образ Київського інституту шляхетних дівчат у путівниках XIX – початку XX ст., головні риси публікацій про чуда в церковній періодиці того ж часу, розкрито особливості та організацію роботи студентів в умовах інклюзивного навчання, гендерні особливості розвитку ранньорадянського суспільства.

За результатами представлено доповідей на 30 закордонних і українських конференціях, видано 4 монографії, в тому числі колективні монографії мовами ОЕСР, 12 публікацій у фахових виданнях України та у виданнях, що входять до наукометричних БД SCOPUS – 1 та Web of Science – 4. Опубліковано 1 підручник та 1 навчальне видання з грифом Вченої ради університету. Проведено ІІ всеукраїнську науково-практичну конференцію «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів).

До виконання робіт долучалися аспіранти Жовта І. І., Акименко К. В., Тарасюк М. Ю. на безоплатній основі. Надруковано 10 тез у збірниках матеріалів українських та закордонних конференцій, в тому числі ІІ всеукраїнської конференції «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів)» – 2 доповіді. Видано 1 статтю та 1 статтю в журналі «Сторінки історії» (Web of Science), а також 1 статтю  у фаховому виданні.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін «Історія України», «Історія української культури», «Історія науки і техніки», «Україна в контексті історичного розвитку Європи», «Історія Київського політехнічного інституту». В тому числі проаналізовано щорічну XXІV Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Україна: історія, культура, пам’ять» як ефективний інноваційній майданчик навчального процесу.