Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Навчальні дисципліни

Працівники кафедри історії забезпечують викладання навчальних дисциплін:

Україна в контексті історичного розвитку Європи

Мета дисципліни: сформувати у студентів уявлення про головні тенденції історичного  розвитку України як складової європейського простору.

Анотація дисципліни: У навчальній дисципліні визначається історична роль України у європейському просторі. Українська історія постає у соціально-економічній, політичній та духовній сферах, як система видозмінюваних цінностей та орієнтацій, у тісних взаємозв’язках з європейською традицією. Студенти дізнаються, як у різні, часом непрості часи історичної минувшини плекалася самобутня традиція України, як  на ній позначалися  особливості історичного розвитку країн Європи. Підкреслюється особливе значення системи знань про історичне минуле України та її культуру як стратегічного ресурсу у сучасному світі глобалізації та ствердження інформаційного суспільства. Обґрунтовується важливість спадковості культурної традиції України у широкому сенсі – відкритість до світу, відсутність боязні чужого, гуманізм.

Історія науки і техніки

Мета дисципліни: вивчення основних етапів, процесів і подій історії науки і техніки з давніх часів до сьогодення у контексті основних тенденцій розвитку світу.

Анотація дисципліни: важливою особливістю концепції пропонованого навчального курсу є те, що він розроблений на стику гуманітарного і природничого знання, а отже на відміну від опрацьованих у минулому і зорієнтованих переважно на історію природознавства і техніки «класичних схем», націлений на охоплення усіх форм наукового знання – і природничого, і технічного, і гуманітарного. Опанування навчальним матеріалом курсу сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища.

Історія української культури

Мета дисципліни: вивчення основних етапів, процесів і подій історії української культури з давніх часів до сьогодення у контексті основних тенденцій розвитку світу.

Анотація дисципліни: навчальна дисципліна передбачає  поглиблення та систематизацію знань студентів з історії української культури. Значна увага приділяється з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її структури, взаємозв’язку з економічними, політичними та іншими суспільними процесами, традиціям та новаціям у культурі. Опанування навчальним матеріалом сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про історико-культурний розвиток українського народу, формуванню у молодих людей уявлення про історичну логіку культурних процесів на українських землях як складової історії культури людства.

Історія Київської Політехніки

Мета дисципліни: сформувати у студентів уявлення про Київську політехніку як один із провідних вищих навчальних закладів, визначити його місце і роль в українській та світовій історії, розвитку науки і техніки.

Анотація дисципліни: У курсі визначено теоретичні основи, головні поняття, методи і принципи  нового напряму наукового знання – університетології. Перед студентами буде розгорнуте широке історичне полотно становлення і розвитку Київської Політехніки крізь призму соціально-політичних і соціокультурних процесів. Студенти дізнаються про обставини постання окремих факультетів, формування провідних наукових шкіл, про досягнення і персональні життєві історії визначних науковців. З’ясовуватимуться впливи конкретно-історичних умов на організацію освітнього процесу та наукове життя Київської Політехніки, повсякденне життя її професорсько-викладацького складу та студентства. Курс презентує сталість традицій Київської Політехніки та обґрунтовує їх важливість у розвитку університету.

Історія України (суспільно-політичний аспект)

Мета дисципліни: сформувати у студентів знання про основні етапи, процеси і події історії України в контексті історії світової цивілізації.

Анотація дисципліни: навчальна дисципліна передбачає  поглиблення та систематизацію історичних знань студентів, опрацювання на проблемному рівні широкого комплексу питань, тематично об’єднаних у чотири модулі: етнополітичний контекст української історії; історичні аспекти державотворення і правотворення; соціальні процеси і повсякденне життя на українських землях; визначальні тенденції розвитку вітчизняної науки і техніки. Опанування навчальним матеріалом сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про історичний розвиток українського народу, формуванню у молодих людей уявлення про логіку історичних процесів на українських землях у контексті розвитку історії людства.

Довідник навчальних дисциплін