Сторінки історії

Рік заснування: 1989

Засновники:

 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
 • Кафедра історії

Видавець:
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5860 від 12 лютого 2002

Внесення ВАК України до переліку фахових видань України з історичних наук
Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України від 12 травня 2002. № 1 – 05/6 (перелік № 10)
Оновлення реєстрації як фахового видання: затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29.09.2014 р.

Періодичність: двічі на рік

Проблематика:

 1. Історія України
 2. Історія української культури
 3. Історія науки і техніки

Мова видання:

 • українська
 • англійська
 • російська

ISSN (print): № 2307-5244

ISSN (online): № 2411-0647

Сайт журналу
Історія журналу

Наукометричні бази

Web of Science
Index Copernicus
DOAJ
EBSCO

Редакційна колегія

Голова редакційної колегії: Костилєва С.О., доктор історичних наук, професор кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідальний секретар: Кізлова А.А., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Технічний редактор: Перга Ю.М., кандидат історичних наук, викладач кафедри історії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Переглянути склад редакційної колегії

Мета та завдання

Головна мета видання: сприяння розвитку української історичної науки та впровадження її досягнень у навчальний процес з підготовки висококваліфікованих істориків.

Основні завдання:

 • відображення результатів науково-дослідної, науково-практичної та експериментальної діяльності вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі історії;
 • ознайомлення історичного співтовариства з результатами досліджень професорсько-викладацького складу кафедри історії ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • апробація досліджень аспірантів і здобувачів;
 • формування наукової складової університетського середовища та пропаганда основних досягнень університетської науки;
 • надання «майданчика» для наукових дискусій, обміну думками з актуальних питань історичної науки;
 • консолідація вузівського історичного співтовариства;
 • обмін досвідом викладання історичних наук;
 • впровадження в історичну науку міждисциплінарних і прикладних досліджень;
 • поширення інноваційних та передових методів і методик викладання історії.
Політика відкритого доступу

Журнал підтримує політику відкритого доступу, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його/її установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, або посилатися на повний текст статті в цьому журналі, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора, обов’язково посилаючись на автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Як опублікуватися?