Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Дігтяр Петро Андрійович

Дігтяр Петро Андрійович

Розділи у колективних працях

Дігтяр П. А. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, В.В. Кукса та ін..; під аг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Монографії, розділи у колективних працях

Дігтяр П. А. Нучно-технический прогресс в машиностроении / П. А. Дігтяр, В. Н. Солошенко // К.: «Знання», 1984. — 15 c.

Дигтярь П. А. Управление научно-техническим прогрессом:(Из опыта Компартии Украины в условиях совершенствования экономики социализма). / Киев. политехн. ин.-т им 50-летия Великой Октябрской соц. революции. – Киев, 1988. – 244 с. – Библиогр.: с 222 – 243. Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 35045 от 10.08.88.

Дігтяр П. А. Суспільно-політичне регулювання науково-технічної політики СРСР (70 – 80-ті роки). – К. : КПІ,1990. – 108 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Дігтяр П. А. Наука України в 70-80 роки ХХ ст. / П. А. Дігтяр, М. І. Поночовний // Сторінки політичної історії. Збірник статей і доповідей на наукових конференціях. Вип. 3. — К.: Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1993. — С.27—33.

Дігтяр П. А. Висвітлення проблеми розвитку громадянського суспільства України в новітній період у ході вивчення історії України / П. А. Дігтяр //  Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 30. — К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. — С. 213—225.

Дігтяр П. А. Ефект бригадного госпрозрахунку / П. А. Дігтяря, Ш. Ш. Рамазанов // Трибуна лектора. — К.: Щомісячник «Знання», 1988. — С.18—20.

Дігтяр П. А. Забота о подготовке инженерно-технических кадров – важнейшее направление научно-технической политики СССР / П. А. Дігтяря // Интернациональное воспитание студентов в условиях коренных изменений идейно-политической и общественной атмосферы / Тезисы докладов и выступлений на всесоюзной межвузовской научно-практической конференции 19 – 20 апреля, г. Киев. — К.: КПИ, 1990. — С.98—102.

Дігтяр П. А. Громадські організації в суспільно-політичній системі сучасної України: стан і перспективи розвитку. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 31. – К. : ІВЦ «Видавництво» Політехніка», 2010. – С. 190 – 205.

Дігтяр П. А. Проблеми створення правових основ розвитку громадянського суспільства в Україні відповідно до стандартів Ради Європи. // Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Ю Бугай. – К. : 2011. – №6. – С. 181 – 189.

Дігтяр П. А. Організаційно-правові засади науково-технічного співробітництва між Україною і Європейським Союзом. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 32. – К. : ІВЦ «Видавництво» Політехніка», 2011. – С. 190 – 204.

Дігтяр П. А. Висвітлення проблеми розвитку громадянського суспільства України у новітній період у ході вивчення історії України. /П.А. Дігтяр// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.30. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 213 – 225.

Дігтяр П. А. Організаційно – правові засади науково – технічної співпраці між Україною і Європейським Союзом на початку ХХІ ст. /П.А. Дігтяр // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.32. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 222 – 237.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Дігтяр П. А. Забота о подготовке инженерно-технических кадров – важнейшее направление научно-технической политики СССР. // Интернациональное воспитание студентов в условиях коренных изменений идейно-политической и общественной атмосферы / Тезисы докладов и выступлений на всесоюзной межвузовской научно-практической конференции 19 – 20 апреля, г. Киев. – К. : КПИ, 1990. – С. 98 – 102.

Дігтяр П. А. Активні та нетрадиційні методи навчання студентів у процесі викладання історії. / П. А. Дігтяр, М. І. Поночовний // Республіканська науково-методична конференція «Ринок і проблеми гуманітарної підготовки економічних кадрів у вищій школі» : тези доповідей. 22 24 вересня 1992 р. / Відп. ред. В. Д. Базилевич. – К. : НМК ВО, 1992. – С. – 169 – 173.

Дігтяр П. А. Викладання культурологічних дисциплін у внз як засіб виховання культури сучасного спеціаліста. // Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста» Тези доповідей. Ч 1 20 – 22 вересня 1994 року / ред. В. Д. Базилевич. – К. : 1994. – С. 206 – 208.

Дігтяр П. А. Виконавсько-правовий механізм управління міжнародним науково-технічним співробітництвом в Україні. // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність [Текст] : Матеріали VII Всеукр. Наук.-практ. конф., Київ, 10 – 11 березня 2011 р.: тези доповідей. [редкол.: В. Г. Герасимчук (відпов. Ред.) та ін.] – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 170 – 171.

Дігтяр П. А. Право на обєднання за інтересами в Україні. // Аеро – 2011. Повітряне і космічне право : [Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Становлення держави і права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект», Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2012 р.]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. – 452 с.

Дігтяр П. А. Державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій в Україні. // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : Матеріали VIIІ Всеукр. Наук.-практ. конф., Київ, 15 – 16 березня 2012 р.: тези доповідей. [редкол.: В. Г. Герасимчук (відпов. Ред.) та ін.] – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 53 – 54.

Дігтяр П. А. Законодавчі основи політики екологічної безпеки в Україні. // «Зелена економіка : перспективи впровадження в Україні : матеріали Міжнародної конференції (Київ, 24 – 25 квітня 2012 р .) у 3 т. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2012. – Т. 1. – 422 с. – С. 61 – 65.

Навчально-методичні праці

Дігтяр П. А. Методические указания по организации общественно-политической практики студентов на І курсе / П. А. Дігтяр, В. В. Киричук // К. : КПИ, 1987. — 28 c.

Дігтяр П. А. Методические рекомендации по изучению спецкурса «Реководство КПСС ускорением научно-технического прогресса на современном этапе» для студентов всех форм обучения Сост. П. А. Дигтярь и др. – К. КПИ, 1989. – 36 с.

Дігтяр П. А. Історія України. Конспект лекцій з соціально-політичних проблем. Ч. 1. / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Дашевська К. Г. та ін. /. К. : МП «Полімед», 1991. – 200 с.

Дігтяр П. А. Історія України. Конспект лекцій з соціально-політичних проблем. Ч. 1. / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Дашевська К. Г. та ін. /. К. : МП «Полімед», 1991. – 200 с.

Дігтяр П. А. Історія України. Конспект лекцій з соціально-політичних проблем. Ч. 2. / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Дашевська К. Г. та ін. /. К. : МП «Полімед», 1991. – 264 с.

Дігтяр П. А. Методические рекомендации по изучению спецкурса «Совершенствование управления научно-техническим прогрессом» для организаторов производственно-экономического обучения, руководящих работников / П. А. Дігтяря, В. В. Джемелинский, В. Ф.Остафийчук // К.: КПИ, 1990. — 84 c.

Дігтяр П. А. Історія України: Курс лекцій з комплексною методикою самостійної роботи студентів для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Ч. 1. Від історичних коренів до середини XVII ст. / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Солодько В. О. та ін. / – К. : НМК ВО, 1993. – 136 с.

Дігтяр П. А. Історія України: Курс лекцій з комплексною методикою самостійної роботи студентів для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Ч. 2. Україна від другої половини ХVII до ХХ ст. / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Солодько В. О. та ін. / – К. : НМК ВО, 1993. – 168 с.

Дігтяр П. А. Історія України: Курс лекцій з комплексною методикою самостійної роботи студентів для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Ч. 3. Початок ХХ ст. – 1939 р. / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Солодько В. О. та ін. / – К. : ІСДО, 1994. – 176 с.

Дігтяр П. А. Історія України: Курс лекцій з комплексною методикою самостійної роботи студентів для підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах. Ч. 4. Друга світова війна – 1992 / Ковальський Б. П., Киричук В. В., Солодько В. О. та ін. / – К. : ІСДО, 1995. – 200 с.

Дігтяр П. А. Історія держави і права України: Конспект лекцій, для студентів юридичних вузів і факультетів / Автор-укладач П. А. Дігтяр. – Кю : «ВІПОЛ», 1997 – 212 с.

Дігтяр П. А. Історія України (методичні поради). – К. : КЛТКМ, 1998. – 63 с.

Дігтяр П. А. Історія держави і права України. / Каліновський В. С., Кузьминець О. В. / – К. : Україна, 2000. – 429 с.

Дігтяр П. А. Правознавство: методичні поради до лекцій і проблеми контрольованої роботи для слухачів, що навчаються без відриву від виробництва. – К. : ООО «КАЖАН», 2000. – 50 с.

Дігтяр П. А. Історія економічних вчень: програма курсу, методичні рекомендації і проблеми контрольованої роботи для слухачів. – К. : ПП «КАЖАН ПЛЮС», 2003. – 60 с.

Дігтяр П. А. Економічна історія: програма курсу, методичні рекомендації і проблеми контрольованої роботи для слухачів, що навчаються без відриву від виробництва. – К. : ПП «КАЖАН ПЛЮС», 2003. – 56 с.

Дігтяр П. А. Основи конституційного права України: програма курсу, методичні рекомендації і проблеми контрольованої роботи для слухачів, що навчаються без відриву від виробництва. – К. : ПП «КАЖАН ПЛЮС», 2003. – 62 с.

Дігтяр П. А. Історія України. Соціально-політичні аспекти. Навчальний посібник для вищих закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації. / Ковальський Б. П., Сторчило В. С., Костилєва С. О. та ін. / – К.: Кафедра історії НТУУ «КПІ», 2003. – 139 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. library.kpi.ua/system/files/modi2.pdf.

Дігтяр П. А. Основи права: Навчально-методичний посібник. / Гончарук С. Т., Гусар О. А. / – К. : НАУ, 2006. – 92 с.

Дігтяр П. А. Основи права: Навчально-методичний посібник. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2008. – 64 с.

Дігтяр П. А. Знання, техніка і технологія первісної доби: навчальний посібник з дисципліни «Історія науки і техніки». – К. : «Заграй», 2009. – 81 с.

Дігтяр П. А. Історія української культури [Текст] : курс лекцій. / Костилєва С. О., Лихолат О. В., Боєва С. Ю. та ін. /. К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 28 – 56.