Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Ховрич Сергій Миколайович

Ховрич Сергій  Миколайович

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Ховрич С. М. Наукове товариство ім. Шевченка та розвиток науки на Західній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Ховрич // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 2000. — Вип. 14. — С. 133—144.

Ховрич С. М. Становлення вищих технічних учбових закладів Наддніпрянської України : дореволюційний період / С. М. Ховрич // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. — Вип. 16. — С. 88—89.

Ховрич С. М. Підготовка науково-технічних кадрів Наддніпрянської України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Ховрич // Наукові записки з української історії : Зб. наук. ст. — Переяслав-Хмельницький, 2002. — Вип. 13. — С. 298—304.

Ховрич С. М.  Проблеми формування системи з підготовки інженерно-технічних кадрів Наддніпрянської України : дореволюційний період / С. М. Ховрич // Вісник КСУ. — К., 2003. — Вип. 15 : Історія. — С. 173—182.

Ховрич С. М. Проблеми фундаментальної підготовки інженерних кадрів у дореволюційний період / С. М. Ховрич // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 18. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — Вип. 18. — С. 130—140.

Ховрич С. М. Проблема правового становища технічних інститутів Наддніпрянської України в історичному контексті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Ховрич // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2004. — Вип. 20. — С. 168—178.

Ховрич С. М. Інтеграція української науки до світової спільноти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Ховрич // Дослідження з історії техніки : Зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 5. —  С. 45—53.

Ховрич С. М. Проблеми формування національної свідомості в середовищі вищої школи України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Ховрич // Київська старовина. — 2005. — № 6 (366). — С. 60—66.

Ховрич С. М.  З історії наукових зв’язків українських вчених (кінець XIX – початок XX ст.) // Дослідження з історії техніки. — К., 2005. — Вип. 6. — С. 94—102.

Ховрич С. М. З історії розвитку вищої технічної освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київського політехнічного інституту) / С. М. Ховрич // Український історичний журнал. — 2007. — № 5 (476). — С. 55—65.

Ховрич С. М. Курс «Історія України» у вищій технічній школі : методичний аспект / С. М. Ховрич // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — Вип. 26. — С. 225—235.

Ховрич С.М. Гуманітарний аспект підготовки інженерних кадрів – особливість української системи вищої технічної освіти / С.М. Ховрич // Сторінки історії : Зб. наук. пр. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. – Вип. 28. – С. 246 – 257.

Ховрич С. М. Уроки Чорнобильської аварії в контексті ядерної безпеки на межі ХХ – ХХІ ст.: реалії, перспективи. / С.М. Ховрич // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 228 – 238.

Ховрич С. М. Маловідомі сторінки біографії професора П. Міняєва (1868 – 1958)./ С.М. Ховрич// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.34. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 213 – 225.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Ховрич С.М. Музейні цінності як джерело вивчення історії вищої технічної освіти / С.М. Ховрич // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Мат. 3-ї Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 20 – 21 травня 2004 р. – К., 2004. – С. 99 – 101.

Ховрич С.Н. Перспективы и проблемы развития виртуального мира / С.М. Ховрич // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Мат. VI Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 26 – 27 квітня 2005 року. – Х., 2005. – С. 14 – 15.

Ховрич С.М. Окремі аспекти проблем та перспектив сучасних технічних музеїв України / С.М. Ховрич // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Мат. 4-ї Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 12 – 13 травня 2005 р. – К., 2005. – С. 57 – 59.

Ховрич С.Н. В.Л. Кирпичёв как эксперт: катастрофа в Борках / С.М. Ховрич // Актуальні питання історії техніки: Мат. 4-ї Всеукр. наук. конф. Київ, 20 – 21 жовтня 2005 р. – К., 2005. – С. 183 – 184.

Ховрич С.М. Досвід пропагування іноземної науково-технічної думки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / С.М. Ховрич // Актуальні питання історії техніки: Мат. 5-ї Всеукр. наук. конф. Київ, 19 – 20 жовтня 2006 р. – К., 2006. – С. 116 – 118.

Ховрич С.М. Гуманітарний аспект підготовки інженерних кадрів / С.М. Ховрич // Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: Мат. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17 – 18 травня 2007 р. – К., 2007. – С. 154 – 155.

Ховрич С.М. Деякі міркування щодо створення Асоціації співробітників музеїв ВНЗ України / С.М. Ховрич // Проблеми і перспективи розвитку музеїв ВНЗ України: науково-методичний аспект. До 110-річчя НТУУ „КПІ” та 45-річчя Музею історії КПІ: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 23 – 24 травня 2008 р. / Укладач: С.М. Ховрич. – К., 2008. – С. 12 – 15.

Ховрич С.М. Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ // Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 110-річчя НТУУ «КПІ»: Мат. 3-го Круглого столу. Київ, 17 листопада 2008 р. / За редакцією С.М. Ховрича; Укладач: С.М. Ховрич. – К., 2009. – С. 11 – 13.

Ховрич С.М. Історична самосвідомість – важливий елемент національної самоідентифікації молоді / С.М. Ховрич // Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 350-річчя Конотопської Битви: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 14 – 15 грудня 2009 р. / Укладач: С.М. Ховрич. – К., 2009. – С. 9 – 11.

Ховрич С.М. Гуманізація та гуманітаризація технічної освіти як важлива складова духовного відродження України / С.М. Ховрич // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф.: У 4-х ч. Присвяч. 125-річчю НТУ «ХПІ». Харків, 12 – 14 травня 2010 р. – Харків, 2010. – Ч. ІІІ. – С. 240.

Ховрич С.М. Гуманізація та гуманітаризація інженерної школи – стратегічний ресурс духовного відродження України / С.М. Ховрич // Творчість як основний ресурс відродження України: Мат. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 12 – 13 травня 2011 р. – К., 2011. – С. 269 – 270.

Ховрич С.М. Взаємодія і взаємовплив верховної влади УНР та отаманщини, її наслідки (на прикладі подій 1919 р.) / С.М. Ховрич // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини: Наук. зб.: 5-та Всеукр. регіон. наук. військ.-іст. конф. Дніпропетровськ, 25 травня 2011 р. – К., 2011. – С. 290 – 298.

Ховрич С.М. Музей вишу – важливий осередок культурно-освітньої сфери держави Україна (на прикладі музею історії КПІ) / С.М. Ховрич // Жовківські читання 2011: Зб. ст. І-ї наук. конф. «Музей в сучасному світі». Жовква, 26 – 27 серпня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 124 – 127.

Ховрич С.М. Одеса воєнної доби очима очевидців (1941 – 1944) / С.М. Ховрич // Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії: Наук. зб.: Мат. Всеукр. наук. військ.-іст. конф. Севастополь, 6 – 7 жовтня 2011 р. – К., 2011. – С. 500 – 508.

Ховрич С. М. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково – практичній конференції (Київ, 21 – 22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, С.М. Ховрич та ін.

Ховрич С. М. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова, С.М. Ховрич та ін.

Ховрич С. М. УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, С.М. Ховрич та ін.