Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Костилєва Світлана Олександрівна

Дисертації, монографії, розділи у колективних працях

Костилєва С. О. Друковані засоби масової комунікації України (1986 – 2000 рр.) : історія становлення, тенденції розвитку / С. О. Костилєва. —  К., 2001. — 304 с.

Рец. : Пінчук Ю. І. : Костилєва С. О. Друковані засоби масової комунікації України (1986 – 2000 рр.) : історія становлення, тенденції розвитку. — К., 2001. — 304 с. // Історіографічні дослідження в Україні. — Вип. 11. — К. : Інститут історії України НАН України, 2002. — С. 393—396.

Рец. : Рябцев В. П. : Костилєва С. О. Друковані засоби масової комунікації України (1986 – 2000 рр.) : історія становлення, тенденції розвитку. — К., 2001. — 304 с. // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 9. — К. : Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 407—411.

Костилєва С. О. Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х  –  90-ті рр. ХХ ст.) : Автореф. дис… д-ра іст. наук / С. О. Костилєва ; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2004. — 36 с.

Костилєва С. О. Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.) : Дис… д-ра іст. наук / С. О. Костилєва ; Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». — К., 2004. — 477 арк.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (соціально-політичні аспекти): Хрестоматія / Автор – упорядник – доктор історичних наук, професор С.О.Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 338 с.

Історія української культури [Текст]: курс лекцій / О.В.Ліхолат, П.А.Дігтяр, С.Ю.Боєва та ін.; під заг. ред. д-ра іст. наук С.О.Кослилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Костилєва С.О. Історія української культури [Текст]: термінологічний словник / Укл. С.О.Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 60 с.

Костилєва С. О. Історія КПІ крізь призму інститутської преси. Рік 1929. – К., 2011. – 106 с.

Історія української культури. Навчальна програма дисципліни. Списки рекомендованої літератури [Текст] / С. О. Костилєва. – К.:НТУУ «КПІ», 2011. – 152 с.

Костилєва С.О. Історія української культури [Текст]: хронологія головних подій / Укл. С.О.Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 64 с.

Костилєва С.О. Історія України [Текст]: навч. посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 1 / С. Ю. Боєва, Л. Р. Ігнатова, С. О. Костилєва та ін.; за ред. С. О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 290 с.

Костилєва С.О. Історія України [Текст]: навч. посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 2 / С. Ю. Боєва, Л. Р. Ігнатова, С. О. Костилєва та ін.; за ред. С. О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 286 с.

Історія науки і техніки [Текст]: навчальний посібник для іноземних студентів // Дичка І.О., Костилєва С.О., Боєва С.Ю. та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 320 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Костилєва С. О. З історії ліквідації компартійної системи друкованих ЗМІ в Україні 19 – 21 серпня 1991 р. / С. О. Костилєва // Наукові записки. Історичні науки : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Вип. 38. — К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. — С. 29—36.

Костилєва С. О. Створення та діяльність наукових центрів вивчення історії української преси, 90–ті рр. ХХ ст.  / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 5. — К. : Інститут історії України НАН України, 2001. — С. 351—359.

Костилєва С. О. Журнал «Віче» та його роль у висвітленні процесів українського державотворення / С. О. Костилєва // Гуманітарний журнал. — 2001. — Літо-осінь. — № 3 – 4  (11 – 12). — С. 113—118.

Костилєва С. О. Становлення і функціонування національного інформаційного простору України (90–ті рр. ХХ ст.) у світлі вітчизняних досліджень / С. О. Костилєва // Історіографічні дослідження в Україні. — Вип. 11. — К. : Інститут історії України НАН України, 2002. — С. 166—175.

Костилєва С. О. Зміни друкованих ЗМІ України після спроби державного перевороту в серпні 1991 р. / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 6. — К. : Інститут історії України НАН України, 2002. — С. 150—156.

Костилєва С. О. Основні тенденції розвитку друкованих ЗМІ України у 1999 – 2000 рр. / С. О. Костилєва // Наукові записки. Історичні науки : Збірник наукових статей НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 47. — К., Переявслав-Хмельницький : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. —  С. 73—83.

Костилєва С. О. Про виїзні засідання в Криму Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення свободи слова та ЗМІ, 1995 – 1996 рр. / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 16. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. — С. 132—137.

Костилєва С. О. Формування правових основ інформаційної діяльності, структурні зміни в мережі друкованих ЗМК у період 1991 – 1994 рр. / С. О. Костилєва // Бористен. — 2003. — № 1(139). Січень. — С. 20—22.

Костилєва С. О. Новітня компартійна преса України про трагічні сторінки радянського минулого / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Вип. 7. Спеціальний. — К. : Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 471—477.

Костилєва С. О. Тема голоду 1932/1933 р. у дзеркалі газети «Літературна Україна» доби горбачовської гласності / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 8. — К. : Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 452—458.

Костилєва С. О. До питання про природу трансформаційних процесів у системі друкованих ЗМІ України другої половини 80-х – першої половини 90–х рр. ХХ ст. / С. О. Костилєва //  Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 9. — К. : Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 332—352.

Костилєва С. О. З історії формування державної політики України в інформаційній сфері (1994 – 1995 рр.) / С. О. Костилєва // Одеський національний університет ім. І. Мечникова. Записки історичного факультету. Вип. 14. — Одеса, 2003. — С. 162—171.

Костилєва С. О. Матеріали фонду Адміністрації Президента України Л. М. Кравчука про становлення державної політики України в інформаційній сфері (1991 – 1994 рр.) / С. О. Костилєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Вип. 68–70. — 2003. — С. 16—20.

Костилєва С. О. Історіографічний аналіз матеріалів щорічної Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська періодика : історія і сучасність» (1993 – 2000 рр.) / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 17. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 61—69.

Костилєва С. О. «Профспілкова газета» на шляху до ствердження в інформаційному просторі України (1990 – 1992 рр.) / С. О. Костилєва // Історичний журнал. — 2003. — № 6. — С. 33—38.

Костилєва С. О. Преса доби горбачовської гласності як руйнівник історичних міфів (на прикладі часописів «Огонёк» та «Українського історичного журналу») / С. О. Костилєва // Гуманітарний журнал. — 2003. — № 2(18). — С.  45—52.

Костилєва С. О. Преса національних меншин в інформаційному просторі сучасної України / С. О. Костилєва // Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького національного університету. Історичний факультет. – 2003. — № 5/6 (17/18). — С. 174—179.

Костилєва С. О. З історії функціонування системи друкованих ЗМІ України в 1996 – 1998 рр. / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 18. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 40—51.

Костилєва С. О. Про історію створення та роль у процесі  державотворення газети Верховної Ради України  «Голос України» / С. О. Костилєва // Історичні записки. Збірник наукових праць Східно-українського університету імені Володимира Даля . — 2004. — №1 (1). — С. 62—71.

Костилєва С. О. До питання про становлення інформаційної присутності України за кордоном (кінець 80х перша половина 90х рр. ХХ ст. / С. О. Костилєва // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2004. — № 8. — С. 515—526.

Костилєва С. О. Проблеми журнальної періодики Національної академії наук України  (кінець 80–х – 90–ті рр. ХХ ст.) / С. О. Костилєва // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 7. — К. : Інститут історії України НАН України, 2004. — С. 466—472.

Костилєва С. О. Висвітлення вітчизняною пресою 70-ї річниці голоду 1932 – 1933 рр. як відбиття політизації цієї проблеми та у контексті аналізу змін в інформаційному полі сучасної України / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Вип. 11. — К., 2004. — С. 343—353.

Костилєва С. О. Висвітлення періодичними виданнями Російської Федерації теми голоду 1933 р. в Україні : больова точка сучасних російсько-українських взаємин / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Вип. 12. — К., 2004.  — С. 94—102.

Костилєва С. О.  Документи Головліту УРСР як джерело вивчення системи політико-ідеологічного контролю над друкованими ЗМІ / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Вип. 13. — К., 2005. — С. 107—117.

Костилєва С. О. До питання про засоби активізації творчої зацікавленості студентів технічних спеціальностей НТУУ «КПІ» у вивченні гуманітарних дисциплін / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 21. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. — С. 107—116.

Костилєва С. О. До питання про теоретико-методологічні засади побудови та засвоєння спецкурсу «Історія науки і техніки України» / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 24. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — С. 41—54.

Костилєва С. О.  Роль друкованих засобів масової інформації України у здійсненні соціально-економічних перетворень в умовах перебудови / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Вип. 16, ч. 2 : Hа пошану доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці. — К., 2007. —  С. 416—430.

Костилєва С. О. Радянський журналістський корпус : творчий поклик у прокрустовому ложі офіційної ідеології (1917 – 1939 рр.) / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 54—62.

Костилєва С. О. Інноваційні підходи у викладанні навчального курсу «Історія науки і техніки» / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 26. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — С. 85—90.

Костилєва С.О. «Вісти Київського політехнічного інституту» (1926 – 1930 рр.) як джерело вивчення освітянського і наукового життя вищого навчального закладу / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 148—160.

Костилєва С.О.  Наукові збірники Київського індустріального інституту 1930-х рр.: структура, аналіз змісту / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць.Вип. 29. — К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 206—219.

Костилєва С.О. «Известия» Київського політехнічного інституту 1950-х рр.: структура, аналіз змісту / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 30. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. — С. 166—176.

Костилєва С.О. «Сторінки історії. Збірник наукових праць» Історія створення, аналіз змістового наповнення видання / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 32. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. — С. 185—194.

Костилєва С.О. Матеріали наукових читань з циклу “Видатні конструктори України”: історіографічний аналіз видань та їх використанняя у навчальному процесі // Сторінки історії: Зб. наук. праць.  – Вип. 34. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – С.225 – 240.

Костилєва С.О. Про українських благодійників часів великого голоду 1932 – 1933 рр. // Сторінки історії. Зб. наук. праць. – Вип. 36. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.215 – 218.

Костилєва С.О. Грунтовна праця про досвід і перспективи вдосконалення територіальної організації українських земель // Сторінки історії. Зб. наук. праць. – Вип. 37. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – С.184 – 191.

Костилєва С.О. Дослідження інституту президентства в Україні // Сторінки історії: Зб. наук. праць.  – Вип.38. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – С.177 – 183.

Костилєва С.О. Сучасний академічний погляд на феномен українського інтегрального націоналізму // Сторінки історії: Зб. наук. праць.  – Вип.41. – К.: НТУУ “КПІ”, 2016. – С.167 – 181.

Костилєва С.О. Долаючи ментальні кордони // Сторінки історії. Зб. наук. праць. – Вип. 42. – К.: НТУУ “КПІ”, 2016. – с.181 – 187.

Костилєва С.О. Навчальна дисципліна “Історія Київської політехніки” як складова нового напряму педагогічної науки – університетології // Сторінки історії. Зб. наук. праць. –  Вип. 43. – К.: НТУУ “КПІ”, 2017. –С.8 – 25.

Костилєва С.О. Джерела та наукова література навчально-методичного комплексу з дисципліни “Історія Київської політехніки” // Сторінки історії. Зб. наук. праць. – Вип. 44. –  К.: НТУУ “КПІ”, 2017. – С.175 – 188.

Костилєва С.О., Боєва С.Ю. Інноваційні методи викладання історичних дисциплін  для підготовки докторві філософії (третій освітньо-науковий рівень)//Scientif pedagogical internship on a theme “Education in the field of politology, sociology, history and philosophy: prospective prioriity directions of scientific recearch”: Internship proceedings. November. 27 –  December 1, 2017. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, p. 46-53.

Костилєва С.О. Полікультурність та поліетнічність на сторінках підручників з історії України для вищої школи// Сторінкі історії. Зб. наук. праць. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. –   Вип. 45. –  С.126 – 142.

Костилєва С.О. Образи Європи у наративах підручників для вищої школи // Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2018. –   Вип. 46. – С.226 – 241.

Костилєва С.О. Вісник Книжкової палати” як засіб наукової комунікації в царині пресознавства // Сторінки історії: збірник наукових праць. –  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2018. – Вип. 47. –  С.108 – 124.

Костилєва С.О. Роздержавлення друкованих ЗМІ України (2015-2019): особливості, результати, значення реформи // Сторінки історії: збірник наукових праць. –  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2019. – Вип. 49. – С.247 – 248.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Костилєва С. О. Роль дисциплін гуманітарного циклу у підготовці майбутніх технічних спеціалістів / С. О. Костилєва // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22 – 23 квітня 2009 р.). — К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 2009. —  С. 5—8.

Костилєва С. О. Нові підходи до тлумачення непростих сторінок історичного минулого / С. О. Костилєва // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22 – 23 квітня 2009 р.). — К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 2009. —  С. 263—265.

Костилєва С. О. Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу студентів — майбутніх технічних спеціалістів / С. О. Костилєва // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 24 червня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 33—41.

Костилєва С. О. Дистанційне навчання і нова роль викладача гуманітарних дисциплін у вищій школі. / С. О. Костилєва // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали ІV міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 23 грудня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – С. 29—33.

Костилєва С. О. Україна: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на XIV студентській науково-практичній конференції (Київ, 12-13 травня 2011 р.). – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2012. – 288 с. Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва та ін.

Костилєва С. О. Україна: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на XV студентській науково-практичній конференції (Київ, 12-13 травня 2012 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва та ін.

Костилєва С. О. Модернізація змісту навчання історії України у вищій технічній школі (до питання про співвідношення проблемного і хронологічного підходів у змісті навчальних програм) / С. О. Костилєва // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали V міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 14 грудня 2012 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 43–47.

Костилєва С. О. Україна: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на XVІ студентській науково-практичній конференції (Київ, 23-24 травня 2013 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 288 с. Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва та ін.

Костилєва С. О. Використання біографічних науково-інформаційних ресурсів як засіб формування інформаційно-комукаційної компетентності студента / С. О. Костилєва // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали VІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 28 листопада 2013 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 48–54.

Костилєва С. О. Україна: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на XVІІ студентській науково-практичній конференції (Київ, 10-11 квітня 2014 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 204 с. Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва та ін.

Костилєва С. О. Відкриті підходи у дослідженні і викладанні делікатних сторінок історії / С. О. Костилєва // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали VІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 5 грудня 2014 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 64–70.

Костилєва С.О. Парадокс української науки // Двадцята всеукраїнська конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів “Наука України як фактор національної безпеки. – Київ, 17 квітня 2015 р. – С.93 – 95.

Костилєва С.О. 25 річниця державної незалежності України: досвід і смисли / С. О. Костилєва // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІХ студентській науково-практичній конференції (Київ, 13 квітня 2016 р.). — К. : НТУУ «КПІ», 2016.

Костилєва С.О. Поміж сакралізацією та демонізацією минулого: ціннісні моделі в сучасних вузівських підручниках історії України України // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали VIIІ Міжвузівського науково – методичного семінару, (м. Київ , 18 грудня 2015 р.) – К.: НТУУ «КПІ»,  2016. – С.56 – 62.

Костилєва С.О. Концепт поєднання національного і загальнолюдського у контексті перспектив реформування змісту освіти вищої школи України // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Матеріали IX Міжвузівського науково – методичного семінару, (м. Київ , 16 грудня 2016 р.) – К.: НТУУ «КПІ»,  2017. – С.35 – 42.