Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Лабур Ольга Володимирівна

Лабур Ольга Володимирівна

Дисертації, монографії, розділи у колективних працях

Лабур О. В. Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI – XVIII ст.) : Дис… канд. іст. наук / О. В. Лабур ; Національний технічний ун-т України. — К., 1998. — 179 арк.

Лабур О. В. Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI – XVIII ст.) : Автореф. дис… канд. іст. наук / О. В. Лабур ; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечникова — О., 1999. — 15 с.

Лабур О. В. Історіографічні абриси ґендерних відносин в України / О. В. Лабур. —   К. : КНУБА, 2007. — 107 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Лабур О. В.  Видатні жінки Київської Русі / О. В. Лабур // Жіночий рух в Україні : історія і сучасність. — К.,  1994. — С. 69—70.

Лабур О. В.  Жінки у релігійному житті на Україні протягом XVI – XVIII ст. / О. В. Лабур // Актуальні проблеми політики. — Одеса : Астропринт, 1997. — Вип. 1–2. — С. 243—246.

Лабур О. В. До питання про соціальну поведінку жінки за нормами карного права Литовських статутів / О. В. Лабур // Держава і право. Збірник наукових праць. Спецвипуск. — К. : Інститут держави і права НАН України, 2003. — С.  421—424.

Лабур О. В. До питання причин і передумов виникнення вітчизняних гендерних досліджень / О. В. Лабур // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 70—80.

Лабур О. В. Гендерна соціалізація в українському суспільстві ХVІ – ХVІІІ ст. : спроба теоретичного та історіографічного аналізу / О. В. Лабур // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. — 2007. —  № 2. — С. 197—205.

Лабур О. В. Уявлення щодо поведінки жінок у полемічній та поетичній творчості в Україні ХVІ – ХVІІ століть / О. В. Лабур // Часопис української історії. — 2007. — №  7. — С. 8—13.

Лабур О. В. Карне статутне право ХVІ століття як джерело історії ґендерних відносин в Україні / О. В. Лабур // Історична пам’ять. — 2007. — № 1. — С. 98—101.

Лабур О. В. Погляди Івана Франка як джерело вивчення ґендерної історії / О. В. Лабур // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія : історія. — 2007. — № 89–90. — С. 165—167.

Лабур О. В. До питання висвітлення ґендерної трансформації в Україні (перша половина ХХ ст.) у працях сучасних вітчизняних науковців / О. В. Лабур //  Університет : науковий історико-філософський журнал. — № 2. — 2007. — С. 61—69.

Лабур О. В. До питання причин та передумов виникнення вітчизняних ґендерних досліджень / О. В. Лабур // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. —  С. 70—79.

Лабур О. В.  Гендерна соціалізація в українському суспільстві XVI — XVIII ст. : спроба теоретичного та історіографічного аналізу / О. В. Лабур  // Вісник. — К., 2007. — №1 (38). — С. 197—205.

Лабур О. В.  До питання висвітлення ґендерної трансформації в Україні (перша половина ХХ ст.) у працях сучасних вітчизняних науковців / О. В. Лабур  // Вісник. — К., 2007. — Вип. 2 (39). — С. 119—125.

Лабур О. В.  Трудова політика в Радянській Україні (20 — 30–ті роки XX ст.) : гендерний аспект / О. В. Лабур  // Вісник. — К., 2008. — № 2 (44). — С. 143—150.

Лабур О. В. Радянська історіографія про «звільнення жінки» в Україні 20 – 30–х  рр. : перетворення ідеї в догму / О. В. Лабур // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 121—129.

Лабур О. В. Жінка в правовому контексті суспільних відносин в Україні ( XVI-XVIIІ ст.) // Сторінки історії. — К.: ІВЦ “Політехніка”, 1997. — Вип. 9. — С. 63—68.

Лабур О. В. Жінки у релігійному житті  України протягом  XVI-XVIIІ століттях // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Вид-во Астропринт, 1997. — Вип. 1-2. — С. 243—246.

Лабур О. В. Вплив жінок на суспільно-політичне життя України XVI-XVIIІ ст. // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Вид-во Астропринт, 1998. – Вип. 3-4. — С. 61—66.

Лабур О. В. Виробляли й продавали шляхтянки, міщанки, селянки… // Віче. – К.: “Преса України”,1999. — №3. — С.146-150.

Лабур О. В. Деякі прояви войовничості українських шляхтянок щодо маєткових справ    ( XVI-XVIIІ ст.) // Наукові праці МДГУ ім. Петра Могили / наук.-метод. журнал. — Миколаїв: Вид-во МДГУ, 2002. — Вип. 4. — Т. 17. — С.12—16.

Лабур О. В. До питання про соціальну поведінку жінки за нормами карного права Литовських статутів // Держава і право: зб. наук. праць. Спецвипуск.  – К.: Інститут держави і права  НАН України, 2003. — С. 421—424.

Лабур О. В. Соціально-майновий статус українських жінок у XVI-XVIIІ ст. // Питання історії України: зб. наук. статей. — Чернівці: Зелена Буковина, 2003. — Т. 6. — С.77—79.

Лабур О. В. Гетьманша Анастасія Марківна Голуб-Скоропадська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ “Політехніка”, 2004. — №20. — С. 94-102.

Лабур О. В. Новітні інтерпретації історичного розвитку України ХVI-XVII століть // Сторінки історії. — К.: ІВЦ “Політехніка”, 2006. — №23. — С. 21—27.

Лабур О. В. Уявлення про поведінку жінок у полемічній та поетичній творчості в Україні ХVI-XVII століть // Часопис української історії. — Вип. 7. — 2007. — С. 8—13.

Лабур О. В. Трансформація ґендерних відносин в Україні (1917-1939рр.): вітчизняна історіографія проблеми // Університет: науковий історико-філософський журнал. — 2007. — № 2 —  С. 61—69.

Лабур О. В. Карне статутне право ХVІ століття як джерело історії ґендерних відносин в Україні // Історична пам’ять. — 2007. — № 1. — С. 130—139.

Лабур О. В. Погляди Івана Франка як джерело вивчення ґендерної історії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: історія. — 2007. — № 93. — С. 49—56.

Лабур О. В. До питання висвітлення ґендерної трансформації в Україні (пер. пол. ХХ ст.) у працях сучасних вітчизняних науковців // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: науково-практичний збірник. — 2007. — № 2. — С. 119—125.

Лабур О. В. До питання історико-лінгвістичного дискурсу в сучасних гендерних дослідженнях з історії України // Сторінки історії. – Вип. 26. – 2008. — С. 105—114.

Лабур О. В. Гендерна складова трудової політики в Радянській Україні (20-30-х рр. ХХ ст): історіографія проблеми // Університет: науковий історико-філософський журнал. — 2008. — № 2. — С. 59—68.

Лабур О. В. Історіографічні аспекти взаємовідносин гендеру і націотворення в Україні // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Історичні науки. — Серія 6. — Випуск 6. — С. 59—65.

Лабур О. В. Радянська періодика в Україні як джерельний масив з жіночої історії 20-30-х років // Університет: науковий історико-філософський журнал. — 2009. – № 4. — С. 35—41.

Лабур О. В. Радянська діловодна документація як джерело дослідження жіночого активізму в Україні 20-х рр. // Університет: науковий історико-філософський журнал. — 2009. — № 6. — С. 16—22.

Лабур О. В. Мешканки радянських столиць України 20-30-х рр.: проблема гендеру в джерельній інформації // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — Т. 19. — Кн. ІІ. — Ч. 1. — 2009. — С. 412—421.

Лабур О. В. Радянська історіографія про «звільнення жінки» в Україні  20-30-х рр.: перетворення ідеї в догму // Сторінки історії. — 2009. — Вип. 28. — С. 121—129.

Лабур О. В. Міжнародний жіночий день в радянській Україні 1920-х рр..: святкова культура крізь призму писемних джерел // Університет. Науковий історико-філософський журнал.—2011. — № 2. — С. 5—12.

Лабур О. В. Femina sovetica in publico: три документа про конфліктні практики суспільної активності жінок в Україні 1920-1930 рр. // Українознавчий альманах. — 2011. – №6. — С. 114—118.

Лабур О. В. Діловодна документація жінсекції «ТСОАВІАХІМА» як джерело з історії «воєнізації» жінок Києва 1929-1930 рр. (на матеріалах Державного архіву Київської області) // Історія і географія. Збірник наукових праць Харк. нац. пед. ун-ту ім.. Г.С. Сковороди. — 2011. — Вип.41. — С. 266—270.

Лабур О. В. Інформаційний потенціал джерел з життя харків’янок 1920-х рр. // Історія і географія. Збірник наукових праць Харк. нац. пед. ун-ту ім.. Г.С. Сковороди. — 2011. — Вип.40. — С. 196—200.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Лабур О. В. Роль шляхетних жінок у релігійно-культурному житті України (кінець XVI – перша половина XVII ст.)  / О. В. Лабур // Сторінки історії.  Збірник наукових праць. Вип. 8. — К.: ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 1996. —  С. 90—91.

Лабур О. В. Гендерний дискурс у науковому пізнанні історичних процесів / О. В. Лабур // 7-ма Міжнародна наук.- прак. конф. «Творчість врятує світ». — К. :  ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 155—157.

Лабур О. В. Сучасна науково-історична творчість як важливий аспект гуманітарної стратегії розвитку України / О. В. Лабур // 8-ма Міжнародна наук.-практ. конференція «Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття». — К. : Екмо, 2005. —  С. 78—79.

Лабур О. В. Новітні підходи до висвітлення історичного розвитку України ХVI – XVII століть / О. В. Лабур // Всеукраїнська наук.-теор. конференція «Шлях України : колізії новітнього поступу». — Тернопіль, 2006. — С. 138—140.

Лабур О. В. Видатні жінки Київської Русі // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. “Жіночий рух в Україні: історія і сучасність”.  — Одеса, 1994. — С.69—70.

Лабур О. В. Культурно-просвітницька діяльність жінок України у XVI-XVII століттях // Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. “Жінки України: сучасний статус і перспективи”. — Одеса, 1995. — С.127—128.

Лабур О. В. Гендерний дискурс у науковому пізнанні історичних процесів // Матеріали 7-ї Міжнар. наук.-прак. конф. “Творчість врятує світ”. — К.: ІВЦ “Політехніка”, 2003. — С. 155—157.

Лабур О. В. Новітні підходи до висвітлення історичного розвитку України ХVI-XVII століть // Матеріали Всеукраїн. наук.-теор. конф. «Шлях України: колізії новітнього поступу». — Тернопіль, 2006. — С. 138—140.

Лабур О. В. Жінки-історики і проблема створення жіночої історії // Матеріали ІV-ї Міжнар. наук.-прак. конф. «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє». — К., 2008. — С. 234—240.

Лабур О. В. Жіночий чинник в історії України (Рец.: Кривошия О. Материзна. Інка в правовій культурі українського народу. – Запоріжжя: Поліграф, 2001. — 96 с.) // Сіверянський літопис. — Чернігів: “Деснянська правда”, 2002. –  №2. — С.133—135.

Лабур О. В. Стребкова Ю. Жінки в науці та освіті гендерні реалії (ІV Міжнародна наукова практична конференція, 7-8 листопада 2008 року, м. Київ) // Університет: науковий історико-філософський журнал. — 2008. — № 6. — С. 85—89.