Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Лихолат Олександр Васильович

Лихолат Олександр Васильович

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Лихолат О. В. Роль академічної науки України в збереженні навколишнього середовища / О. В. Лихолат, А. О. Лихолат // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 6. Книга 2. Частина 1. — К. : НПО «Монокон», 1994 — С. 3—14.

Лихолат О. В., Лихолат А. О. Фундаментальна наука України – основа економічної стабільності держави / О. В. Лихолат, А. О. Лихолат // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 20. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2004. —  С. 109—116.

Лихолат О. В. Україна в умовах капіталістичного розвитку, соціальних і наукових рухів. Історія України.  За ред. Б.П. Ковальського. — К.: Вища школа, 1995. — С. 192—270.

Лихолат О. В., Лихолат А. О. Історія України6 Навч. посіб. — К.: МАУП, 1999 — С. 212.

Лихолат О. В. Українські землі у складі Росії та Австро-Угорщини. Початок національного відродження (ХІХ поч.. ХХ ст.) Історія України: Посіб. для іноземних  студентів. — К.: 1996. — С. 41—51.

Лихолат О. В. Українські землі у складі Росії та Австро-Угорщини. Початок національного відродження Історія України: Довід. для абітурієнтів. — К.: 1997 — С. 51—62.

Лихолат О. В., Лихолат А. О. Історія України: коротк. термінологічний. Словник для іноземних студентів факультету менеджменту та маркетингу. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004 — С. 64.

Лихолат А. О., Лихолат О.В. Розвиток освітньої і наукової галузей України у ХХ – на початку ХХІ ст.: Навч. посіб. — К.: НТУУ «КПІ», 2011 — С. 148.

Лихолат О. В.,Перспективи входження України до європейської науково-технічного простору / О. В.Лихолат // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К.: ІВЦ «Політехніка», 2009. Вип. 28. — С. 224—236.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Лихолат О .В. Авиация специального применения на службе народного хозяйства. — Рига: Изд-во РИИ ГА, 1965 С. 56.

Лихолат О. В. Павленко В.Б. Торжество ленінської національної політики. — К.: Вид-во КДУ, 1972. — С. 24.

Лихолат О. В. На чолі творчості та ініціативи мас. — К.: «Занання», 1980 — С. 40.

Лихолат А. В. Коммунистическая партия – организатор социалистического преобразования сельского хозяйства. — К.: Вища школа, 1980 — С. 40

Лихолат О. В. На головному напрямі. — К.: «Знання» 1980 — С. 24.

Лихолат А .В. Партийные организации Украины в борьбе за выполнение планов десятой пятилетки. — К.: «Знання», 1981. — С. 24.

Лихолат О. В. Стратегічний курс на прискорення соціально-економічного розвитку. — К.: «Знання», 1986 — С. 24

Лихолат О. В. Важлива ланка економічної  стратегії. — К.: «Знання», 1987. — С. 44

Лихолат А. В., Хорошайлов Н.Ф. КПСС – руководящая и направляющая сила советского общества. — К.: «Знання», УРСР, 1987 — С. 24.

Лихолат А. В. Вопросы научно-технической политики партии в документах ХХVII съезда КПСС. — Донецк, 1988 — С. 20

Компартия – организатор социалистической индустриализации страны. — К.: Политиздание Украины, 1988 — С. 16.

Лихолат А. В. Опыт партии в социалистическом преобразовании сельского хозяйства. — К.: Политиздат Украины, 1988 — С. 22.

Статті у фахових наукових виданнях:

Лихолат О. В. , Пазенок В.С. КПРС і сучасна науково-технічна революція філософська думка. — 1976. – №5. — 0,3 др. Арк..

Лихолат О. В., Скаба А.Д. Невичерпне джерело досвіду комуністичного будівництва Архіви України. — 1977. — «4 — 1,1 др. Арк..

Лихолат А. В. О расширении участия рабочих в управлении производством  Сб. научн. Тр. По истории КПСС, Вып. 132. — К.: «Вища школа», 1984. — 0,6 др. арк.

Лихолат О. В. Ленінські ідеї про роль науково-технічного прогресу і сучасність // Український історичний журнал. – 1986. – №4 — 1,1 др. Арк..

Лихолат А. В. Руководство осуществлением единой научно-технической политики Сб. научн. трудов «Великий Октябрь – коренной поворот в исторических судьбах народов мира». — К.: Політвидав. України, 1988. — 0,6 др. арк.

Лихолат О. В. Україна в період нової економічної політики // Зб. наук. праць інституту політології і соціального управління — К.: 1991. — 0,6 др. арк.

Лихолат О. В.  Науково-технічна політика — основа економічного і соціального прогресу України на сучасному етапі / О. В. Лихолат // Відродження української державності : проблеми історії та культури. Міжнар. наук. конф. (1996 ; Одеса). Матеріали Міжнародної наукової конференції «Відродження… » (13–16 трав.1996 р.), Одеса. — Одеса, 1996. — Ч. 1. — С. 137—138.

 

Наукові монографії

Лихолат А. В. Важнейшая задача экономической стратегии. – Львов: Изд-во «Вища школа» при Львовском государственном университете, 1983 — С. 187.

Лихолат А. В. Возрастание руководящей роли партии в решении экономических задач строительства коммунизма // Дальнейшее возрастание руководящей роли партии в коммунистическом строительстве. — К.: Политиздат Украины, 1976 — С. 49—88.

Лихолат А. В. Новаторство КПСС в решении коренных проблем строительства социализма // КПСС – партия революционной мысли и революционного действия. — К.: Политиздат Украины, 1978 — С. 112—161.

Лихолат А. В. Для блага советского народа // В единении с народом. – К.: Политиздат Украины, 1983 — С. 183—201.

Лихолат А. В. Строительство социализма и защита его завоеваний // Исторический опыт революционно-преобразующей деятельности КПСС. — К.: Политиздат Украины, 1987 — С. 125—175.

Лихолат А. В. Главная сфера деятельности Партия первопроходцев. — К.: Вища школа, 1989. С. 237—250.