Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Махінько Анна Іванівна

Махінько А. І.

Дисертації, монографії, розділи у колективних працях

Махінько А. І. Реформування загальноосвітньої школи в незалежній Україні (90–ті роки ХХ століття — початок ХХІ століття) : історичний аспект : Автореф. дис… канд. іст. наук  / А. І. Махінько. — К., 2011. — 20 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Махінько А. І. Реформування середньої освіти в Україні (90–ті рр. ХХ — перші роки ХХІ ст.) / А. І. Махінько // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. — Спец. вип. — К. : Інститут історії України НАНУ, 2007. —  С. 140—148.

Махінько А. І. Сільська школа в умовах реформування середньої освіти : проблеми і перспективи / А. І. Махінько // Українознавство. — 2009. — № 3  —  К. : НДІ українознавства МОН, 2009. — С. 164—165.

Махінько А. І. Реформування середньої школи у незалежній Україні / А. І. Махінько // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. — 2009. — № 5. — К. : АПСВ ФПУ, 2009. — С. 124—126.

Махінько А. І. Інновації в навчальному процесі у контексті реформи середньої школи сучасної України / А. І. Махінько // Історичні записки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 23. Ч. 2. : Зб. наук. праць. — Луганськ, 2009. — С. 80—85.

Махінько А. І. Освітні реформи в сучасній українській школі: стан, проблеми і перспективи. / А.І. Махінько.// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.31. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 214 – 220.

Махінько А. І. Слов’янська писемність як феномен вітчизняної культури. / А.І. Махінько.// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.32. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 19 – 24.

Махінько А. І. Модернізація шкільної освіти у сучасній Україні //     Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2011. – С. 125 – 129.

Махінько А. І. Династійні зв’язки Київської Русі до ХІІІ ст..: історико – генеалогічний огляд. / А.І. Махінько. // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 5 – 12.

Махінько А. І. З історії київської церкви Святої Рівноапостильської Марії Магдалини./ А.І. Махінько.//   Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.34. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 32 – 37.

Махінько А. І. Магдебурзьке право у Києві: історико-правовий аспект// Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2012. – С. 165 – 168.

Махінько А. І. З історії кадетських корпусів в Україні./ А.І. Махінько.// Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Вип. 35. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. –  С.117 – 126

Махінько А. І. Становлення профільної школи в сучасній Україні: проблеми і перспективи. / А.І. Махінько.// Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Вип. 36. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. –  С.191 – 197

Махінько А. Жіноча освіта в Україні у ХІХ – початку ХХ століття. Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 8 – 9. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2014. – С. 35 – 42

Махінько А. Українські військові формування у арміях «Білого руху» (1917 – 1920 рр.). Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Вип. 39. – К.: «Вид. Політехніка», 2015. –  С.53 – 62.

Махінько А. До історії юнкерських училищ в Україні. Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Вип. 41. – К.: «Вид. Політехніка», 2016. –  С.81 – 90.

Махінько А. До історичного портрету Феофана Прокоповича. Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Вип. 42. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 21–30.

Махінько А. Династійні зв’язки Гедиміновичів (ХІV – ХV ст.): історико-генеалогічний огляд. Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Вип. 43. – К. : НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», 2017. – С. 25–32.

Махінько А. Середня школа в умовах трансформації освітнього простору сучасної України. Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Вип. 45. – К. : НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», 2018. – С. 118–126.

Makhinko A. The formation of inclusive education in the context of the modernization of secondary schools in  contemporary Ukraine. Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Вип. 48. – К. : НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», 2019. – С. 231 –238.

Махінько А., Гуцул Д. Діяльність культурно-просвітницьких організацій Наддніпрянської України у другий половині ХІХ –  на початку ХХ ст. Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 27 – 28. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2019. – С. 26 – 31.

Махінько А. Формування та розвиток системи освіти для осіб з інвалідністю у Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 29 – 30. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2019. – С. 217 – 221.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Махінько А. І. Проблеми реформування системи загальної середньої освіти в Україні на початку ХХІ ст. / А. І. Махінько // Актуальні політичні та соціально-економічні проблеми історії України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний аграрний університет. — К., 2008. — С. 148—153.

Махінько А. І. Реформування середньої школи в незалежній Україні / А. І. Махінько // Динамиката на съвременната наука — 2009. Материали за V международна научна практична конференция. Т. 6 : История, философия, политика. — София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. — С. 14—15.

Махінько А. І. Сільська школа в умовах реформування середньої освіти в незалежній Україні / А. І. Махінько // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми аграрної історії України : минуле і сучасність», (Київ, 26 – 27 березня 2010 р.) / Націон. ун-т. біорес. і природокор. України. Спец. вип. — К. : Інститут історії України НАНУ ; НУБіП, 2010. — С. 166 —168.

Махинько А. И. Военно-учебные заведения на украинских землях в ХІХ – начале ХХ века. / А. И. Махинько //Актуальные проблемы современных  наук – 2014. Материалы Х международной научно-практической конференции. – Т. 11: История, политология. – Пшемысль: «Наука и студия», 2014. – С.3 – 5

Махінько А. Кадетські корпуси в Україні: історія та сучасність. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Х Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, присвяч. 150-річчю з часу засн. Полтавського т-ва сіл. госп-ва, 28 травня 2015 р., м. Київ / Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка НААН; Полтавська держ. аграр. акад. [та ін.]. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – С. 253 – 255.

Махінько А. К истории профильного образования в Украине. Найновите постижения на европейската наука – 2015. Материали за ХI международна научна практична конференция. – Т. 6: Закон, история. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – С.87 – 89.

Махінько А. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми впровадження та перспективи. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, присвяч. 85-річчю Національної академії аграрних наук, 16 травня 2016 р., м. Київ / Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка НААН [та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2016. – С. 166 – 168.

Махінько А. Еволюція політичних поглядів Михайла Грушевського в контексті революції  (1917 – 1918 рр.). Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 травня 2016 р.). – К.: «Міленіум», 2016. – С. 60 – 61.

Махінько А. К истории взаимоотношений Древней Руси и кочевых племен причерноморских степей. Последните постижения на европейската наука – 2016. Материали за ХII международна научна практична конференция. – Т. 5: Закон, история, политология. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2016. – С.57 – 59.

Махінько А. Женское образование в Надднепрянской Украине ХIХ – начало ХХ вв.: проблемы становлення. Международная научно-практическая конференция, посвященная 26-й годовщине Комратского государственного университета, 10 февраля 2017: Сборник тезисов– Т. II: Лингвистика. Всеобщая история и археология. Философия. Транзитология. Этнология, региональные исследования. Культура и искусство. – Комрат, 2017. – С.161 – 162.

Махінько А. Матримониальные связи Древнерусского и Польского государств в XI – XIII вв. Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб. наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16 – 17 березня 2017 р. – К.: «Міленіум», 2017. – С. 46 – 47.

Махінько А. Влияние османской культуры на культуру Крымского ханства. Європейська наука ХХІ ст.  –  2017 – (7 – 15 травня 2017 р.). Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної конференції. – Т. 8: Історія, політологія і соціологія, музика та життя, фізична культура і спорт. – Перемишль: «Наука і студія», 2017. – С.33 – 41.

Махінько А. Формування та особливості діяльності корпусу лісничих у ХІХ ст. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІ Міжнародної  конференції молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення ННСГБ НААН, 19 травня 2017 р., м. Київ / Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка НААН [та ін.]. – К: ТОВ «Центр поліграфії «КОМПРИНТ», 2017. – С. 304 – 306.

Махінько А. Роль военных училищ в подготовке офицерского состава российской императорской армии. Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура», посвященная 27-й годовщине Комратского государственного университета: Сборник статей – Т. II: Филология. Всеобщая история и археология. Философия и транзитология. Этнология, региональные исследования. Культура и искусство. – Комрат, 2018. – С.174 – 177.

Махінько А. Степан Джевецький – засновник підводного флоту Російської імперії. Zbiór streszczeń (збірник тез доповідей) II Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferecji „Polacy na Ukrainie: historyczna pamięć w aspekcie filantropii” (25 kwietnia 2018 r.) – Kijów – Warszawa: Krinica, 2018. – С. 93 – 96.

Махінько А. Становление коррекционного образования в Российской империи (ХІХ – начало ХХ в.).  Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура», посвященная 28-й годовщине Комратского государственного университета: Сборник статей – Т. II: Филология. Всеобщая история. Археология. Философия Транзитология. Этнология и региональные исследования. Культура и искусство. – Комрат, 2019. – С.183 – 187.

Махінько А. Общественный статус научно-педагогических кадров в Российской империи (ХІХ – начало ХХ века). Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, культура», посвященная 29-й годовщине Комратского государственного университета: Сборник статей – Т. IV: История и философия. Культура и искусство. – Комрат, 2020. – С.169 – 172.