Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Паламарчук Ніна Іванівна

Паламарчук Ніна Іванівна

Розділи у колективних працях

Паламарчук Н. І. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, В.В. Кукса та ін..; під аг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Паламарчук Н. И.  Из опыта работы партийных организаций Украины по совершенствованию подготовки инженерно-технических кадров / Н. И. Паламарчук, Е. Г. Дашевская // Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип. 2. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1990. — С. 76—81.

Паламарчук Н.І. Піклування вузівських парторганізацій про підготовку інженерно-технічних кадрів (1971-1975 рр.) Вип. 18 — К.: Вісник київського університету. Актуальні питання історії КПРС, 1985 — C.69—75.

Паламарчук Н.І. З досвіду роботи парторганізації України по вдосконаленню форм і методів науково-технічної інформації(1971-1975 рр.) (стаття) вип. 161 — К.: Наукові праці по історії КПРС, 1989 — C.32—38.

Паламарчук Н.І. Методичні рекомендації на допомогу лектору до лекції «Союз науки і виробництва, із досвіду творчої співдружності вузів і промислових колективів  м. Києва (брошура) — К.: Товариство «Знання», 1985 — C.24.

Паламарчук Н.І.Співробітництво партійних організацій технічних вузів і промислових підприємств України по впровадженню досягнень науки у виробництво (1971-1975 рр.) — К.: Видавництво «Наукова думка»,1986 — C.108—115.

Паламарчук Н.І.Вузи України – науково-технічному прогресу — К.: Товариство «Знання»,1988 — C.48.

Паламарчук Н.І.Методичні рекомендації на допомогу «Вузи Києва – виробництва»/Паламарчук Н.І., Слюсаренко А.Г.// — К.: Товариство «Знання»,1989 — C.25.

Паламарчук Н.І. Історія України курс лекцій Ч.1 /Ковальський Б.П., Солодько В.О., Киричук В.В.// — К.: НМК ВО «КПІ»,1993 — C.136.

Паламарчук Н.І. Історія України курс лекцій Ч.2 /Ковальський Б.П., Солодько В.О., Киричук В.В.// — К.: НМК ВО «КПІ»,1993 — C.166.

Паламарчук Н.І. Методичні вказівки з історії України (1900-1920 рр.) для учнів технічного ліцею КПІ Ч. 1./Горішня Г.П., Головченко В.І., Паламарчук Н.І., Бадрах М.П.// — К.: КПІ, 1993 — C.31—45.

Паламарчук Н.І. Історія України курс лекцій ч.3 / Ковальський Б.П., Солодько В.О., Киричук В.В.// — К.: ІСДО «КПІ», 1995. — C.170.

Паламарчук Н.І. Історія України курс лекцій ч.4 / Ковальський Б.П., Солодько В.О., Киричук В.В.// — К.: ІСДО «КПІ», 1995. — C.200.

Паламарчук Н.І. Київський політехнічний інститут. Нарис історії /Бєляков Г.Ф., Василенко Є.С., Вілков М.Ф. та інші// — К.: Наукова думка, 1995. — C.108—148.

Паламарчук Н.І., Ісакова Н.П., Кропивко О.М. Історія України (в схемах і таблицях): Навчальний посібник. – К.: Аграрна освіта, 2005. — C.204.

Паламарчук Н.І. З Досвіду роботи партійних організацій України по вдосконаленню підготовки інженерно-технічних кадрів/Н.І Паламарчук, Е.Г. Дашевська// Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип. 2. — К.: Ротапринт тресту «Оргдорстой», 1990. — C.76—81.

Паламарчук Н.І. ветерани Великої вітчизняної війни – викладачі кафедри філософії КПІ: досвід історико-біографічного дослідження/ Н.І. Паламарчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 30. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. — С.157—165.

Паламарчук Н.І. Литовсько-польський період в українській історії державотворення / Н.І. Паламарчук, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К.: ІВЦ Видавництво — С. 130—136.

Паламарчук Н.І., Гнатюк Н.Ф. Конституційне оформлення процесу становлення радянської державності.// Сторінки історії: Збірник наукових праць. – Вип. 28 — К.: ІВЦ «Політехніка», 2009. — С. 12—21.

Паламарчук Н.І. Функціонування соціальної структури і соціальних відносин у польсько литовську добу української історії. // Вісник НТУУ «КПІ», Політологія, соціологія, право. Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2009. — №2 — С.78—84.

Паламарчук Н.І., Ігнатова Л.Р. Протодержавні об’єднання слов’ян на терені сучасної України// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 31 — К.: ІВЦ « Видавництво «Політехніка», 2011. — С.5—13.

Бесхмельніцина М.М., Паламарчук Н.І., Лисенко С.І., Контюх Ю.В. Дослідження та експонування матеріалів про наукову, педагогічно-методичну діяльність викладачів КПІ кінця XIX – поч.. XX ст. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. До 145-річчя НТУУ «КПІ» та 45-річчя музею історії КПІ – Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної  конференції. Київ, 23-24 травня 2008 року. — С.17—21.

Бесхмельніцина М.М., Паламарчук Н.І. Історія Великої фізичної аудиторії КПІ 91902-2008 рр.) та їхня роль в формування технічної складової свідомості студентів. // НТУУ «КПІ» державний політехнічний музей «Матеріали круглого столу» до 110-річчя НТУУ «КПІ». Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. — К.: 2009 — С.19—21.

Бесхмельніцина М.М., Паламарчук Н.І., Лисенко С.І. Науковий доробок академіка Бориса Лисіна (1883-1970 рр.) та значення його робіт у становленні галузі будівельних матеріалів України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 3500 річчя Конотопської Битви»: Тези доповідей. Київ, 14- 15 грудня 2009 р./ Укладач: С.М. Ховрич. – К.: 2009. — С.52—57.

Паламарчук Н.І. Консультаційна допомога наукового керівника на різних етапах науково-дослідної роботи студентів з історії України в НТУУ «КПІ». Доповіді за матеріалами методичного семінару «Засоби активізації науково-дослідної роботи студентів та підготовки ними рефератів». – К.: 2010. — С.13—20.

Паламарчук Н.І., Ковальський Б.П., Гнатюк Н.Ф. та інші. Історія України. Соціально-політичні аспекти. Навч. посібник. // К.: «Політехніка»,2005. — С.126

Н.І. Паламарчук Українська культура XIV – першої половини XVII. Історія української культури курс лекцій / О.В. Лихолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін., під аг. Ред.. д-ра іст. наук. С.О. Костилевої. — К.: НТУУ «КПІ», 2010. — С.103—133.

Н.І. Паламарчук Історія України (Соціально-політичні аспекти). Частина 2. Навч. посібник /Ковальський В.І., Лабур О.В., Ігнатова Л.Р., Хитровська Ю.В. (електронне видання) — К., 2011. — С.126.

Паламарчук Н. І. Ветерани великої вітчизняної війни – викладачі кафедри філософії КПІ: Досвід історико-біографічного дослідження. / Н.І. Паламарчук// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.30. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 157 – 165.

Паламарчук Н. І. Історія науки в першій половині ХХ ст.. / Н.І. Паламарчук// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 162 – 170.

Паламарчук Н. І. Витоки Нобелівського руху в Україні. / Н.І. Паламарчук// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.34. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 174 – 183.