Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Перга Юрій Миколайович

Перга Юрій Миколайович

Дисертації та автореферати:

 1. Перга Юрій Миколайович Суспільно-політичне життя українців Холмщини та Підляшшя 1918-1939 рр. [Текст] : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Перга Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2016. – 190 с.
 2. Перга Ю. М. Суспільно-політичне життя українців Холмщини та Підляшшя 1918‒1939 рр. Автореферат … канд. іст. наук / Інститут історії України НАН України. – К., 2016. – 22 с.

Монографії:

 1. Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 196 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Перга Ю.М. Щодо питання про історичну приналежність та етнічну складову Холмщини і Підляшшя у ІХ–ХХ ст.: загальна характеристика процесу / Ю. М. Перга // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 76 (№9). – С. 12-15
 2. Перга Ю.М. Еволюція діяльності комуністичної партії західної України на Холмщині та Підляшші в 1923-1926 рр. / Ю. М. Перга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Історія. – К., 2014. – №5. – С. 42-44.
 3. Перга Ю.М. Діяльність українського товариства доброчинощі «Рідна хата» 1919-1930 рр. / Ю. М. Перга // Часопис української історії. – К., 2014. – С. 95-100.
 4. Перга Ю.М. Суспільно-політичний розвиток українців Холмщини і Підляшшя (1918–1939 рр.): історіографія проблеми / Ю. М. Перга // Сторінки історії. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – №40. – С. 113-122.
 5. Перга Ю.М. Становлення Антона Васинчука як політичного лідера українців Холмщини / Ю. М. Перга // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К.: Інститут історії НАН України, 2015. – №26. – С. 89-97.
 6. Перга Ю. Суспільно-політичне життя українців на території Холмщини і Південного Підляшшя 1935-1939 рр. / Ю. М. Перга // Wrocławskie Studia Wschodnie. – Wroclaw, 2015. – №19. – S.155-174.
 7. Perga I. The participation of Ukrainian political parties of Chelm and Podlasie regions in parliamentary elections Second Polish Republic in 1928 / Ю. М. Перга // Сторінки історії. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – №42. – С. 100-106.
 8. Перга Ю.М. Зародження політики ІКТ в ЄС (кінець 1990-х — 2010 рр.) / Ю. М. Перга // Сторінки історії. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – №43. – С. 119-132.
 9. Perga I. Polish policy of religious revindication in Chelm and Southern Podlasie regions in 1937–1938 / Ю. М. Перга // Сторінки історії. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – №45. – С. 64-70.
 10. Perga I. The Evolution of the Social and Political Movements of Ukrainians in the Chelm and Podlasie Regions in the First Half of the 1930’s and Their Impact on the State’s Mobilization Potential/ Ю. М. Перга // Сторінки історії. – К., 2019. – №48. – с. 109-118.
 11. Perga I., Perga T. National-patriotic education of Plast in 1950s – 1970s: case study of Australia / Ю. М. Перга // Сторінки історії. – К., 2020. – №50. – c.256-267

Тези та виступи на конференціях:

 1. Перга Юрій. Суспільно-політичний розвиток української меншини Холмщини та Підляшшя у міжвоєнні роки (1918-1939 рр.) / Ю. М. Перга // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 66-ї міжнародної наукової конференції (Харків, 26 квітня 2013 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С.256-258.
 2. Perga I. Preparation for religious revindication in Kholm and Podlasie regions in 1937-38 / I. Perga // Proceedings of «The Fourth International Conference on History and Political Sciences»  (November 9, 2014). – Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – P. 70-75.
 3. Перга Ю.М. Зміни етнічного складу Холмщини і Підляшшя в першій чверті ХХ ст. / Ю. М. Перга // «Україна: історія, культура, пам’ять». Реферати, виголошені на ХVІ Міжнародній студентській науково-практичній конференції (Київ, 23-24 травня 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 39-41.
 4. Перга Ю. Участь українців Холмщини і Підляшшя у парламентських виборах Другої Речі Посполитої 1922 р. / Ю. М. Перга // Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна-2015: Історія». – Київ, 2015. – С.319-322.
 5. Перга Ю. М. Створення Українського соціалістичного об’єднання «Селянський союз» та роль політичних діячів Холмщини у цьому процесі / Ю. М. Перга // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного факультету». – Київ, 2015. – С. 265–267.
 6. Perga I. The beginning of the creation of Ukrainian NGOs in the Second Polish Republic / Ю. М. Перга // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 113-115.
 7. Perga I. EVOLUTION OF “STATE ASSIMILATION” POLICY IN INTERWAR POLAND / Ю. М. Перга // ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ: МОДЕРН ПОМІЖ ДЕМОКРАТІЄЮ ТА НЕРІВНІСТЮ.  – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 38-39.
 8. Перга Ю. РОЗВИТОК ІКТ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В ЄС ЯК «ДОРОЖНА МАПА» ДЛЯ УКРАЇНИ / Ю. М. Перга // ДЕРЖАВА ТА ГЛОБАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ: 25 РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 198-199.
 9. Perga Iurii Activity of interwar Ukrainian civil initiations in the early Second Polish Republic // Social and political transformations in Central and Eastern Europe (1917-2017): Factors, achievements, problems. – Odessa, 2017. – p.34
 10. Perga Iurii Lost opportunities of Ukrainian-Polish cooperation on the territories of the early Second Polish Republic // Rok 2018 ze wspólczesnej prspetkywy: historia, polityka, kultura. – Vilnus, 2018
 11. Перга Ю. СПРОБИ ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ХОЛМЩИНІ ТА ПІДЛЯШШЯ В 1918-1919 РР. // «Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях». – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2018.
 12. Перга Ю. Соціальна мобілізація українського населення Холмщини, Підляшшя та Волині напередодні виборів до польського парламенту 1922 року. // Модерні конфлікти і цивільна/військова мобілізація. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019.
 13. Perga Iurii (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute): Ukraine within the context of European History // “How to Teach Multiethnic and Transnational History: Ukraine”. – Ukrainian Catholic University. – 03-05.11.2019
 14. Перга Ю. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЙ КОНФЛІКТНОГО ТА ПОСТКОНФЛІКТНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ// «Проблеми війни і миру в історії країн Європи». – Київ: ДУ «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ». – 2020

 Різне:

 1. Спів-автор виставки «30 років Свободи: повернення до Європи» (відкрита 07.11.2019-01.01.2020). Замовник – Інститут національної пам’яті України.