Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Рамазанов Шамиль Шахович

Рамазанов Шаміль Шахович

Розділи у колективних працях

Рамазанов Ш.Ш. НТР: Соціально-економічні, політико-ідеологічні та екологічні проблеми: Довідник (В.В. Косолапов (керівник), А.М. Шлєпаков, О.М. Гончаренко, Є.М. Соколов, Ш.Ш. Рамазанов та інші. К.: Політвидав України, 1983. – 223 с.

Рамазанов Ш.Ш. Історія України. Курс лекцій. Соціально-політичні аспекти. Частина І / Киричук В.В., Дашевська К.Г., Сторчило В.С., Рамазанов Ш.Ш. та інші.: відп. Редактор Ковальський Б.П. – К.: Полімед, 1991. – 264 с.

Рамазанов Ш.Ш. Історія України; Курс лекцій /Соціально-політичні аспекти. Частина ІІ/ Киричук В.В., Дашевська К.Г., Сторчило В.С., Рамазанов Ш.Ш. та інші.: відп. редактор Ковальський Б.П. – К.: Полімед, 1991. – 200 с.

Рамазанов Ш.Ш. Історія України: Курс лекцій. Частина І. Від історичних коренів до середини XVII ст. / Б.П. Ковальський, В.О. Солодько (керівник), В.В. Киричук, Ш.Ш. Рамазанов та інші. – К.: НМК ВО, 1993, – 136 с.

Рамазанов Ш.Ш. Історія України: Курс лекцій Частина ІІ. Україна від другої половини XVII до ХХ ст. / Б.П. Ковальський, В.О. Солодько (керівник), В.В. Киричук, Ш.Ш. Рамазанов та інші. – К.: НМК ВО, 1993. – 168 с.

Рамазанов Ш.Ш. Історія України: Курс лекцій частина ІІІ. Початок ХХ ст. – 1939 р. / Б.П. Ковальський, В.О. Сололько (керівник), В.В. Киричук, Ш.Ш. Рамазанов та інші. – К.: ІСДО, 1994. – 176 с.

Рамазанов Ш.Ш. Історія України: Курс лекцій. Частина IV. Друга Світова війна – 1992 р. /Б.П. Ковальський, В.О. Солодько (керівник), В.В. Киричук, Ш.Ш. Рамазанов та інші. – К.: ІСДО, 1995. – 200 с.

Рамазанов Ш.Ш. Мала енциклопедія етнодержавознавства. VI розділ Персоналії / Ред. колегія Ю.І. Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза, 1996. – 942 с.

Рамазанов Ш.Ш. Історія України/ Соціально-політичні аспекти/ Навчальний посібник. Частина І./ Б.П. Ковальський, Ю.А. Горбань, Ш.Ш. Рамазанов та інші. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003 – 100 с.

Рамазанов Ш.Ш. Історія української культури: Курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Ш.Ш. Рамазанов та інші.; під заг. ред. д.і.н. С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Методичні матеріали

Рамазанов Ш.Ш. Історія України: Методичні вказівки для студентів, які вивчають курс на бакалаврському циклі / Б.П. Ковальський, В.В. Киричук, В.О. Солодько та інші. – К.: КПІ, 1992. – 112 с.

Рамазанов Ш.Ш. Історія України / Соціально-політичні аспекти / Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів усіх факультетів заочної форми навчання / Ігнатова Л.Р., Рамазанов Ш.Ш. / – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 63 с.

Рамазанов Ш.Ш. Історія України (соціально-політичні аспекти): Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів усіх напрямків підготовки ОКР “бакалавр” денної форми навчання / Ігнатова Л.Р., Рамазанов Ш.Ш. та інші / Електронне навчальне видання. Гриф НТУУ “КПІ” від 16 січня 2014, протокол №5.

Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Рамазанов Ш.Ш. Дружба закаленная в труде. Межреспубликанские связи трудовых коллективов г. Киева/ В.Ф. Панибудьласка, Ш.Ш. Рамазанов/ К.: Общество «Знание» Украинской ССР, 1981. 25 с.

Рамазанов Ш.Ш. Ефект бригадного госпрозрахунку/ П.А. Дігтяр, Ш.Ш. Рамазанов// Трибуна лектора №2. 1989. — С. 18 – 20

Рамазанов Ш. Ш.  Братская помощь трудящихся Украины – фронту / Ш. Ш. Рамазанов,  П. М. Чернега // Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип. 2. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1990. — С. 88 – 93.

Рамазанов Ш. Ш.  Дагестан і Україна. З історії співробітництва в роки Великої вітчизняної війни / Ш. Ш. Рамазанов, П. М. Чернега // Сторінки політичної історії. Збірник статей і доповідей на наукових конференціях. Вип. 3. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1993. — С. 34 – 41.

Рамазанов Ш. Ш. Деятельность профсоюзов по мобилизации трудящихся на отпор врагу в начальный период Великой отечественной войны / Ш. Ш. Рамазанов, П. М. Чернега // Сторінки політичної історії. Збірник статей і доповідей на наукових конференціях. Вип. 4. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1992. — С. 100 – 113.

Рамазанов Ш.Ш. Мавтивасян С.М., Чернега П.М. Участь профспілок України у перебазуванні виробничих сил України в східні райони СРСР в роки Велиної Вітчизняної війни. // Науково-методичні праці з історії слов’янських народів. — К.: ДОД УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1996 – С. 113 – 124.

Рамазанов Ш. Ш. Участь кавказьких республік у відбудові економіки України після звільнення її території від фашистської окупації / Ш. Ш. Рамазанов, О. В. Ворошилов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 12. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1999. — С. 29 – 35.

Рамазанов Ш.Ш. Проблема інтеграції України до Європейського союзу/ Н.Д. Городня, Ш.Ш. Рамазанов// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 12. – К.: Видавництво НТУУ «КПИ», 1999, — С. 16 – 28

Рамазанов Ш. Ш. Турбота народів Дагестану про евакуйованих мешканців України в 1941 – 1944 рр. / Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 17. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 122 – 127.

Рамазанов Ш. Ш. Вклад народів Кавказу у визволення України від німецько-фашистських загарбників (1943 – 1944) / Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 21. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. — С. 68 – 70.

Рамазанов Ш. Ш. Проблеми та перспективи вирішення етнополітичних проблем в Україні на сучасному етапі / Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 24. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — С. 84 – 90.

Рамазанов Ш. Ш. Демографічна ситуація в Україні: проблеми та шляхи її вирішення / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Інтелігенція і влада. Серія «Соціологія». Вип. 12. — Одеса, 2007. — С. 104 – 113.

Рамазанов Ш. Ш. Міграційні та еміграційні процеси в країні, їх вплив на розвиток суспільства / Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 99 – 107.

Рамазанов Ш. Ш. Міграційні процеси в Україні на рубежі ХХ-ХХІ століть // Університет. Історико-філософський журнал. – 2007. – №5. — С. 40 – 46

Рамазанов Ш. Ш. Національне питання в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Університет. Історико-філософський журнал. — 2008. — № 6. — С. 22 – 29.

Рамазанов Ш. Ш. Трагедія Південно-Західного фронту. Хто в цьому винен? / Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 27. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — С. 145 – 152.

Рамазанов Ш. Ш. Демографічна ситуація в Україні: тенденції розвитку та ризику // Університет. Історико-філософський журнал. – 2008. №2. — С. 51 – 58.

Рамазанов Ш. Ш. Соціальна структура українського суспільства в Російській імперії пореформеного періоду (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 27 – 37.

Рамазанов Ш. Ш. Київська стратегічна оборонна операція. Причини та наслідки загибелі Південно-Західного фронту / Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. — 2010. — № 1. — С. 52 – 61.

Рамазанов Ш. Ш. Причини та винуватці розв’язання Другої світової війни у висвітленні сучасних дослідників / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова, І.К. Лебедєв // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 31. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010 — С. 135 – 147.

Рамазанов Ш. Ш. Сучасна історіографія у пошуках відповіді на питання: хто винен у розв’язанні Другої світової війни / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. – 2011. – № 2. — С. 79 – 90.

Рамазанов Ш. Ш. Пакт Молотова-Ріббентропа, його роль у розв’язанні Другої світової війни / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. – 2011. – № 5. — С. 18 – 26.

Рамазанов Ш. Ш. Економічне становище українського селянства у складі Російської імперії. (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамазанов. // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.32. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 62 – 70.

Рамазанов Ш. Ш. Основні причини поразки СРСР на початковому етапі Великої Вітчизняної війни у висвітленні сучасних дослідників. / Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. — 2012. — № 5-6. — С. 32 – 49.

Рамазанов Ш. Ш. Початокі Великої Вітчизняної війни: міфи та реальність. / Ш. Ш. Рамазанов, Л. Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. — 2013. — № 2. — С. 55 – 65.

Рамазанов Ш. Ш. СРСР — Німеччина: хто планував розпочати війну? / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 35. — К. : НТУУ  «КПІ», 2013 — С. 172 – 189.

Рамазанов Ш. Ш. Причини поразки Червоної Армії у початковий період Великої Вітчизняної війни / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 36. — К. : НТУУ  «КПІ», 2014 — С. 123 – 136.

Рамазанов Ш. Ш. Київська стратегічна оборонна операція / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 37. — К. : НТУУ  «КПІ», 2014 — С. 170 – 183.

Рамазанов Ш. Ш. Велика Вітчизняна війна: дискусійні питання / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 38. — К. : НТУУ  «КПІ», 2014 — С. 160 – 177.

Рамазанов Ш. Ш. Земля як об’єкт ринкових відносин в Україні у період проведення аграрної реформи П. Столипіна / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 39. — К. : НТУУ  «КПІ», 2015 — С. 70 – 76.

Рамазанов Ш. Ш. Новий погляд на події передвоєнного часу: дискусії у сучасній історичній науці / Ш.Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 40. — К. : НТУУ  «КПІ», 2015 — С. 129 – 138.

Рамазанов Ш. Ш. Оборонна операція 6-ї та 12-ї армій Південного фронту у початковий період війни. / Ш.Ш. Рамазанов // Університет. Історико-філософський журнал. — 2015. — № 2-6. — С. 60 – 69.

Рамазанов Ш. Ш. Київська оборона: До 75-річчя трагічних подій (липень-вересень 1941 р.) / Ш.Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 41. — К. : НТУУ  «КПІ», 2016 — С.124 – 138.

Рамазанов Ш. Ш. Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ (січень-лютий 1944 р.) / Ш.Ш. Рамазанов// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 42. — К. : НТУУ «КПІ», 2016 — С. 107 – 118.

Рамазанов Ш. Ш. Уманська оборонна операція (липень-серпень 1941 р.) / Ш.Ш. Рамазанов// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 43. — К. : НТУУ «КПІ», 2017 — С. 81 – 95.

Рамазанов Ш. Ш. Зовнішня політика Радянського Союзу у міжвоєнний період (1930-ті – початок 1940-х рр.) / Ш.Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 44. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – С. 106 – 123.

Рамазанов Ш. Ш., Лебедєв І. К. Про перший етап Львівсько-Сандомирської наступальної операції 13–27 червня 1944 р. / Ш. Ш. Рамазанов, І. К. Лебедєв // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 45. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 95-106.

Рамазанов Ш. Ш. Київська стратегічна наступальна операція / Ш.Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 46. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 176-187.

Рамазанов Ш.Ш. Уроки історії: Про причини початку Другої світової війни // Сторінки історії. – № 47. – 2019. – С.159-176.

Рамазанов Ш.Ш. Східно-Карпатська стратегічна наступальна операція (08.09-28.10.1944 р.) // Вісник аграрної історії. – № 27-28. – 2019. – С. 58-67.

Рамазанов Ш.Ш. Яссько-Кишинівська стратегична наступальна операція (20-29.08.1944 р).  Вісник аграрної історії. Вип.29-30. 2019. – С.175-184.

Рамазанов Ш. Ш., Левітас Ф.Л. До питання початку Другої світової війни: Дискусійні проблеми сучасної історіографії. Сторінки історії. Вип.49. – 2019. – С.162-179.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Рамазанов Ш. Ш., Некоторые проблемы формирования украинской народности. Всесоюзная межвузовская научно-практическая конференция 19-20 апреля 1990 года г. Киев. (Киевский политехнический институт) – С. 135 – 139.

Рамазанов Ш.Ш., Чернега П.М. Некоторые проблемы интернационального воспитания. Всесоюзная межвузовская научно-практическая конференция «Интернациональное воспитание студентов в условиях коренных изменений идейно-политической и общественной атмосферы» 19-20 апреля 1990 года. / Тезисы докладов и выступлений на всесоюзной межвузовской научно-практической конференции 19-20 апреля, г. Киев / — К.: КПИ, 1990 – С. 166 – 168.

Рамазанов Ш. Ш., Забота трудящихся Дагестана об эвакуированных жителях Украины «1941 год. Трагическое и героическое» Межреспубликанская научная конференция, посвященная 50-летию начала Великой Отечественно войны 19-21 июня 1991 год. г. Минск. (Институт истории АН БССР). – С. 76 – 79.

Рамазанов Ш. Ш., Дагестан і Україна. З історії співробітництва в роки Великої Вітчизняної війни. Науково-теоретична конференція «Україна в роки Другої Світової війни. 1939-1945 рр. 9-10 листопада 1994 року. м.Київ. (Українська академія внутрішніх справ, Інститут історії НАН України) – С. 65 – 68.

Рамазанов Ш. Ш., Участь народів Північного Кавказу у визволенні України від німецьких загарбників/ Рамазанов Ш. Ш., Ігнатова Л.Р./ Міжнародна наукова конференція «50-річчя Перемоги над фашизмом: наслідки та уроки». 4-5 травня 1995 року. м. Київ. / Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова) – С. 193 – 196.

Рамазанов Ш. Ш., Вклад народов Кавказа в победу над фашисткой Германиею в Великой Отечественной войне. Международная научная конференция «Труженики тыла России в годы Великой Отечественной войны (тыл Второй мировой войны)» 14-16 сентября 1995 года. Г. Кострома. (Государственный комитет России по высшему образованию, Костромской государственный технологический университет). – С. 77 – 81.

Рамазанов Ш. Ш., Экономическая помощь советских республик в восстановлении народного хозяйства в освобожденных от немецко-фашистских оккупантов районах СССР. Международная научная конференция «Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны» 16-19 октября 1997 года. г.Санкт-Петербург. (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный институт). – С. 84 – 86.

Рамазанов Ш. Ш., Науково-практична конференція «Україна в роки Другої Світової війни. (До 60-річчя Перемоги) 29-30 квітня 2005 року. м. Київ. (Національний університет МВС України).

Рамазанов Ш. Ш., Демографічна ситуація в України: причини та наслідки. Міжнародна наукова конференція «Україна в етнокультурному вимірі XVIII – початку XXI ст. 22-23 травня 2008 року. м. Київ. (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова) – С. 65 – 69.

Рамазанов Ш. Ш., Пакт Молотова-Ріббентропа вагома умова для розв’язання Другої Світової війни. Міжнародна наукова конференція « Україна у Другій Світовій війні: джерела та інтерпретації. (до 65-річчя Великої Перемоги) 27 квітня 2010 року. м. Київ (Міністерство оборони України. Інститут історії НАН України., Меморіальний комплекс Національний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.) – К.  2010. – С. 110 – 119.