Спеціальність 032 Історія та археологія
 

Публікації аспірантів

Акименко Катерина Василівна (набору 2018 р.)

Тема дисертації: Націоналістичні організації української діаспори: ідейні основи та напрямки діяльності (кінець 1950-х – початок 1990-х рр.)

Науковий керівник: д.і.н. Тарнавський І. С.

Публікації статей:

 1. Акименко К. В. Історія створення Світової Координаційної Ради Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій // Сторінки історії. Вип. 47. 2019. С. 52–60.
 2. Акименко К. В. Діяльність Світової Координаційної Ради Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій щодо залучення молоді української діаспори до націоналістичного руху (1964 – початок 1990-х років) // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. 2019. Вип. 146 (№ 7). Ч. 1. Історичні науки. С. 13–16.
 3. Акименко К. В. Ідеологічні основи Організації Українських Націоналістів за кордоном (1950-ті – поч. 1990 рр.). // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». 2020. Вип. 31. С. 72–81.
 4. Акименко К. В. Періодика націоналістичних організацій діаспори як засіб створення українського інформаційного простору в умовах еміграції (1950-ті – поч. 1990-х рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. 2021. Вип. 1 (44). С. 62–71.

Публікації тез:

 1. Акименко К. В. Стратегія визвольного руху націоналістичних організацій української діаспори (кінець 1950-х – початок 1990-х рр.) // Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29–30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Ч. I. Дніпро: Охотнік, 2019. С. 203–205.
 2. Акименко К. В., Тарнавський І. С. Напрямки інформаційної політики націоналістичних організацій української діаспори (кінець 1950 – початок 1990-х рр.) // Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів): Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. К.: Арт Економі, 2020. С. 52–56.
 3. Акименко К. В. Шляхи збереження національної ідентичності в діаспорі українськими націоналістичними організаціями (1950-ті – поч. 1990-х рр.) Одинадцяті Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. м. Черкаси, 9-10 грудня 2020 р.: збірник наукових праць. Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2021. С. 122–126.
 4. Акименко К. В. Журнал «Самостійна Україна» як виразник націоналістичної думки української діаспори // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26–27 березня 2021 р., м. Дніпро. Ч. ІІ. Дніпро: Охотнік, 2021. С. 155–157.
 5. Акименко К. В. Видавничий фальсифікат як джерело вивчення видавничої та пропагандистської діяльності українських націоналістичних організацій діаспори (1960-ті – початок 1980-х рр.) // Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 21 травня 2021 р. К.: Арт Економі, 2021. С. 63–67.
 6. Акименко К. В. Діяльність Української Національної Єдності у Франції // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали V Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 11–12 листопада 2021 р. У 2 ч. Ч. 1. Суми, 2021. С. 17–20.

 

Жовта Ілона Іванівна (набору 2019 р.)

Тема дисертації: Організація повсякдення вихованок Київського інституту шляхетних дівчат (ХІХ – початок ХХ ст.)

Науковий керівник: д.і.н. Кізлова А. А.

Публікації статей:

 1. Zhovta I. A Collective Portrait of Teachers of Kyiv Institute of Noble Girls in their Daily Routine in the 19th Century // Епохи. Издание на Историческия факултет на ВТУ «Св. св. Кирил и Методий». Велико Търново, 2020. Брой XXVIII. Кн. 2. С. 307–314.
 2. Жовта І. І. Досвід роботи класних дам у Київському інституті шляхетних дівчат і їхні відносини з вихованками у XIX – на початку XX ст. // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2020. Т. 31 (70). № 4. С. 30–35.
 3. Жовта І. І. Постать керівниці у повсякденному житті вихованок Київського інституту шляхетних дівчат у ХІХ – на початку ХХ ст. // Сторінки історії. 2021. № 53. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5244.53.2021.248460

Публікації тез:

 1. Жовта І. І. Відвідини Інституту шляхетних дівчат м. Києва у контексті повсякдення вихованок (ХІХ – перша третина ХХ ст.) // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (Суми, 28–19 листопада 2019 року). У 2 ч. Ч. 2. Суми: Цьома, 2019. С. 157–160.
 2. Жовта І. І. Досвід боротьби з холерою в Київському інституті шляхетних дівчат у 1871 і у 1872 роках // Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів): Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. К.: Арт Економі, 2020. С. 9–12.
 3. Жовта І. І. Досвід пепіньєрки в Київському інституті шляхетних дівчат у ХІХ – першій третині ХХ ст. // Україна. Європа. Світ. Історія та Сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4–5 грудня 2020 р. К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020.
 4. Жовта І. І. Види покарань у Київському інституті шляхетних дівчат у XIX – першій третині XX ст. // V Таврійські історичні наукові читання: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 2–3 квітня 2021 р. К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021. С. 22–26.
 5. Жовта І. І. Роль швейцара у повсякденні вихованок Київського інституту шляхетних дівчат у ХІХ – першій третині ХХ століття // Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан і перспективи. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 21 травня 2021 р. К.: Арт Економі, 2021. С. 8–11.
 6. Жовта І. І. Інспектор класів у повсякденні вихованок Київського інституту шляхетних дівчат у ХІХ – першій половині ХХ століття // Київ і кияни. Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 13. Київ: Інститут історії України НАН України, 2021. С. 185–188.

 

Тарасюк Марина Юріївна (набору 2020 р.)

Тема дисертації: Повсякдення волинян кінця ХІV – середини ХVІ століття.

Науковий керівник проф. д.і.н. Костилєва С.О., к.і.н. Русина О.В.

Публікації статей:

 1. Тарасюк М. Ю. Волинське повсякдення литовської доби в сучасній українській історіографії // Літопис Волині. 2021. Вип. 24. С. 41–46. DOI: 10.32782/2305-9389/2021.24.06
 2. Тарасюк М. Ю. Українська наука про повсякдення середніх віків: історіографічні аспекти // Сторінки історії. 2021. Вип. 52. С. 9–27. DOI: 10.20535/2307-5244.52.2021.236147

Публікації тез:

 1. Тарасюк М. Ю. Алкогольні напої на Волині у кінці XIV – середині XVI ст.: виробництво та споживання // Modern Educational Space: The Transformation of National Models in Terms of Integration: Сonference Proceedings. (Лейпциг, 10 жовтня 2020 р.). Leipzig: Baltija Publishing, 2020. С. 110–114.
 2. Тарасюк М. Ю. Головні убори та аксесуари волинян середини XVI століття // International Scientific and Practical Conference «Political science, Philosophy, History and Sociology: Development Areas and Trends in Ukraine and EU» (Влоцлавек, 30–31 жовтня 2020 р.). Wloclawek: Baltija Publishing, 2020. С. 78–82.
 3. Тарасюк М. Ю. Традиції історіописання та постмодерна історія (на прикладі дослідження волинського повсякдення литовської доби) // Шевченківська весна – 2021 (секція «Історія»): Матеріали XIX міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 26 березня 2021 року). К., 2021. С. 39–41.
 4. Тарасюк М. Ю. Історія повсякденності у європейській та американській історіографії XXI століття // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. Частина ІІ. (м. Дніпро, 26–27 березня 2021 р.). Дніпро: Охотнік, 2021. С. 137–140.
 5. Тарасюк М. Ю. Одяг волинського міщанства та селянства литовської доби (за опублікованими джерелами) // Матеріали міжнародної конференції молодих учених Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених», м. Київ (Україна), 22 червня 2021 р. (Збірник очікується у 2022 р.).